Kampaania “Suve võidud” reeglid

1. Kampaania "Suve võidud" (edaspidi: kampaania) korraldaja on Lidl Eesti OÜ, registrikood: 14131773, juriidiline aadress: A. H. Tammsaare tee 47, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11316 (edaspidi: korraldaja või Lidl).

2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt kampaaniareeglites. Kampaania reeglite järgimine on kohustuslik kõikidele kampaanias osalejatele.

3. Kampaania toimub Eesti Vabariigis. Kampaanias võib osaleda iga vähemalt 18-aastane Eesti Vabariigi elanik, kellel on kehtiv isikut tõendav dokument. Kampaanias ei saa osaleda korraldaja töötajad ja juhtorgani liikmed.

4. Kampaania algab 28. mail 2024 ja lõppeb 24. juunil 2024 (kampaaniaperiood). Loosimises osalemiseks saab registreerida alates 28. mai 2024 kella 08.00-st kuni 24. juuni 2024 kella 23.59-ni.

5. Kampaanias osalemiseks peab osaleja laadima oma nutitelefoni mobiilirakenduse "Lidl Plus", tegema kampaaniaperioodil ostu, mis sisaldab kümne (10) euro väärtuses tööstuskaupa (loosis osalevad käesolevate reeglite lisas nr 1 toodud kaubamärkide alla kuuluvad tooted) ükskõik millisest Lidl Eesti OÜ kauplusest ja skaneerima enne ostu kassas Lidl Plus kaardi. Ostes vähemalt 10,00 euro väärtuses tööstuskaupa, saab osaleja ühe virtuaalse digitempli ja võimaluse osaleda loosimisel. Auhinna loosimises osalemiseks peab rakenduses vajutama nupule „osale“. Lidl Eesti OÜ klient võib koguda mitu digitemplit ning osaleda kampaanias mitu korda, esitades iga digitemplit eraldi. Iga esitatud osalemissoov osaleb nii iganädalases auhinnaloosis sellel nädalal, mil see loosimisele esitati, kui ka peaauhinna loosis. Iga iganädalase auhinna loosimine võimaldab osalejal võita ainult ühe iganädalase auhinna.


Kampaanias osalemiseks vajalikku saldot ei saa koguda taara tagatisraha pealt ning alkoholi-, tubakatoodete-, tubakatoodetega seonduvate toodete ja kinkekaartide ostul. Taara tagastamisel saadud tšekki maksevahendina kasutades või sooduskupongi kasutades peab muu maksevahendiga tööstuskauba eest tasutav summa ületama 10 eurot.


6. Kampaania auhinnafond on alljärgnev:

1) 1 x peaauhind NOVATOURS’i e-kinkekaart reisipaketile väärtusega 5000 €*;

2) 28x Samsung Galaxy S24 128GB väärtusega 909 EUR;

3) 28x Lidli 100 EUR kinkekaart.

Auhinnafondi koguväärtus on 33 252 EUR (sisaldab käibemaksu)


* NOVATOURS’i kinkekaart:

• Novatoursi e-kinkekaarti (unikaalset koodi) saab kasutada ainult Novatoursi reisipakettide ostmisel läbi e-müügi ja eraklienditeeninduse.

• Novatoursi e-kinkekaarti ei saa kasutada lennupiletite ja teiste eraldi pakutavate teenuste ostmiseks.

• Novatoursi e-kinkekaart kehtib kahe aasta jooksul, alates väljaloosimise päevast ning see tuleb reisiks ümber vormistada sama aja jooksul.

• E-kinkekaarti ei pikendata ja aegunud kood kaotab kehtivuse automaatselt.

• E-kinkekaarti rahaks ei vahetata.

• Kui reisipaketi maksumus on e-kinkekaardi väärtusest väiksem siis vahesummat ei tagastata.

• Kui reisipaketi maksumus on e-kinkekaardi väärtusest suurem siis peab klient tasuma puuduoleva summa Novatoursile.

• Pärast reisi broneerimist kehtivad tavapärased reisitingimused.


7. Kampaania käigus korraldatakse neli (4) loosimist, milles osalevad käesolevate tingimuste 5. punkti kohaselt laekunud registreeringud:Loosimise kuupäev, auhinnad ja kogus:


05.06.2024

7 x Lidli 100 € kinkekaart

7 x Samsung Galaxy S24 128GB


12.06.2024

7 x Lidli 100 € kinkekaart

7 x Samsung Galaxy S24 128GB


19.06.2024

7 x Lidli 100 € kinkekaart

7 x Samsung Galaxy S24 128GB


26.06.2024

7 x Lidli 100 € kinkekaart

7 x Samsung Galaxy S24 128GB

1 x Peaauhind NOVATOURSi kinkekaart väärtuses 5000 €


8. Loosimise viib läbi korraldaja kasutades elektroonset lahendust, mis tagab võitja juhuslikkuse.

9. Kõiki võitjaid teavitatakse e-posti ja telefoni teel hiljemalt nelja (4) tööpäeva jooksul vastavast loosimisest alates Lidl Plusis esitatud e-posti aadressil ja telefoninumbril. Võitjad avaldatakse ka veebilehel www.lidl.ee/suveloos.

10. Kui võitjaga ei ole korraldajast olenemata põhjustel võimalik ühendust saada kolme (3) tööpäeva jooksul alates esmasest teavitamisest, on korraldajal õigus jätta talle auhind välja andmata ning loosida kampaanias osalejate seast uus võitja.

11. Auhinnad antakse üle võitjatele korraldaja poolt määratud ajal ja viisil, kõige hilisem kuupäev auhindade üleandmiseks on 31.07.2024. Auhindadeks olevad telefonid saadetakse võitjale kulleriga ning selleks küsitakse võitjalt täiendavalt sobivat aadressi, kuhu telefon toimetada. Auhindadeks olevad kinkekaardid saadetakse võitjatele e-postiga.

12. Kui võitja ei võta korraldajast olenemata põhjustel kokkulepitud ajal ja viisil auhinda vastu, on korraldajal õigus jätta talle auhind välja andmata ning loosida kampaanias osalejate seast välja uus võitja.

13. Kampaanias osalemise korral edastab Lidl Plus (mida haldab Lidl Stiftung & Co. KG) Lidl Eesti OÜ-le osalejate klienditunnuse ja võidu korral ka nende eesnime/nime ja telefoninumbri ning e-posti aadressi. Lidl Eesti OÜ võtab vastu ja töötleb kampaania ajal osalejate isikuandmeid vastutava töötlejana.

13.1. Auhindade võitjatelt küsitakse lisaks auhindade tarneaadressi. Kampaania korraldaja järgib isikuandmete töötlemisel kampaania reegleid, Lidli privaatsuspoliitikat (privaatsuspoliitikaga saab tutvuda aadressil: https://www.lidl.ee/et/info-klientidele/andmekaitse) ja isikuandmete kaitse üldmäärust (GDPR). Andmeid kasutatakse kampaania võitjate tuvastamiseks, auhinnaloosimise läbiviimiseks, võitjate avaldamiseks ja auhindade jagamiseks.

13.2 Auhindade jagamisel võidakse võitja nime avaldada Lidli reklaamis ja sotsiaalmeedias (nt pressiteates, lidl.ee, Facebookis jne). Lisaks on üldsuse (eelkõige teiste osalejate) huvides näha, et toimub loosimine ja et auhindu võidetakse. Osalejatel on õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete avalikustamise või kättesaadavaks tegemise kohta või nõuda, et avalikustatud või kättesaadavaks tehtud teabe hulka vähendataks. Seda õigust saab kasutada, saates e-kirja aadressil andmekaitse@lidl.ee.

13.3 Lidl säilitab osalejate isikuandmeid 5 aastat pärast kampaania lõppu, et lahendada võimalikke vaidlusi.

13.4 Osalejatel on õigus saada tasuta teavet nende kohta säilitatud isikuandmete kohta. Lisaks on osalejatel õigus taotleda oma isikuandmete kustutamist või nende töötlemise piiramist ning samuti õigus saada koopia oma andmetest struktureeritud kujul.

13.5. Osalejal on õigus igal ajal esitada vastuväiteid Lidli või kolmanda isiku õigustatud huvide kaitsmiseks vajalikule töötlemisele.

13.6 Samuti on osalejal õigus esitada kaebus andmekaitsealasele järelevalveasutusele – Andmekaitse Inspektsioonile, e-post – info@aki.ee, aadress Tatari 39, Tallinn 10134.


14. Templikaardi saatmisega kinnitab osaleja, et on nende reeglitega tuttav ja järgib neid.

15. Osaleja vastutab täielikult esitatud teabe õigsuse eest. Ebaõige teabe esitamisel võidakse auhind välja andmata jätta, samuti on risk, et auhind antakse välja valele inimesele.

16. Kampaania korraldaja ei vastuta auhinnavõitjale tekitatud võimalike kahjude eest, mis tulenevad auhinna vastuvõtmisest või kasutamisest. Auhinna vahetamine teise auhinna vastu või selle üleandmine kolmandatele isikutele ei ole lubatud. Korraldaja ei ole kohustatud hüvitama võitjale auhinna väärtust rahas.

17. Auhindade kulleriga võitjale toimetamise kulu kannab korraldaja. Auhinna saamisega seotud lisakulusid ja makse, mida käesolevates kampaania reeglites ei ole täpsustatud, ei kaeta.

18. Korraldajal on õigus keelduda auhinna väljastamisest, kui:

18.1. Võitja ei esita isikut tõendavat dokumenti;

18.2. Võitja on esitanud valeandmed või jätnud täitmata nõutud välja;

18.3. Võitjaga ei ole võimalik tema Lidl Plus mobiilirakenduses esitatud telefoninumbril või meiliaadressil ühendust saada hiljemalt 3 päeva jooksul alates esmasest teavitamisest;

18.4. Võitja ei võta võitu kokkulepitud ajal ja kampaania reeglites näidatud kohas vastu;

18.5. Võitja on mistahes viisil rikkunud kampaania reegleid;

18.6. Võitja ei anna piisavalt teavet enda identifitseerimiseks vastavalt õigusaktide nõuetele.

19. Kampaania korraldaja ei vastuta rikkumiste eest, mis tulenevad reeglite mittetäitmisest osalejate poolt.

20. Kampaania korraldaja ei vastuta tehniliste probleemide eest (näiteks interneti häired, kahjustused), mis tekkisid kampaanias osalemiseks kasutatud tehnilistes seadmetes.

21. Võimalikke pretensioone ja küsimusi kampaania korralduse või auhinna saamise kohta saab esitada kampaania korraldajale Lidl Eesti OÜ-le, helistades tööpäevadel kell 08.00–18.00 telefonil +372 80000 49108 või kirjutades emailile klienditugi@lidl.ee. Pretensioone saab esitada kuni 09.07.2024 ning pretensioonid lahendatakse hiljemalt 14 päeva jooksul alates nende saamisest.

22. Kampaania korraldaja ja osalejate õigused ning kohustused on määratletud käesolevates kampaania reeglites.

23. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhind välja loosimata ja/või võitjale üle andmata või asendada teist liiki samaväärsete auhinnaga, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele Lidli kampaanialehe, kodulehe või sotsiaalmeedia vahendusel.

24. Kõikides muudes, käesolevate reeglitega reguleerimata küsimustes kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusi.

25. Reklaammaterjalides olev teave kampaania kohta on ainult informatiivne ja pildid illustratiivsed.

Kaubamärgid mille alla kuuluvad tooted osalevad loosimises:


1. Aquapur

2. Auriol

3. Crelando

4. Crivit

5. Ernesto

6. Esmara

7. Footflexx

8. Grillmeister

9. Livarno

10. Livergy

11. Lupilu jalanõud

12. Lupilu riided

13. Melinera

14. Meradiso

15. Miomare

16. Nevadent

17. Parkside

18. Pepperts

19. Playtive

20. Rocktrail

21. Sensiplast

22. Silvercrest

23. Topmove

24. Tronic

25. Ultimate Speed

26. United Office

27. Zoofari