Banner

Privaatsuspoliitika

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Kliendid on meie jaoks väga olulised, seetõttu kohustub Lidl mitte ainult osutama teile kompleksseid veebiteenuseid, vaid ka kaitsma teie privaatsust. Selles privaatsuspoliitikas selgitatakse, millist teavet me kogume ja kuidas seda teavet töödeldakse. Isikuandmete kaitse peamine õiguslik alus on Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR).


Sellest privaatsuspoliitikast saate teavet selle kohta, kuidas ja millises mahus ettevõte Lidl Eesti OÜ (edaspidi "Lidl") teie isikuandmeid töötleb.

Milleks me isikuandmeid kasutame?

Võimalik, et peame kasutama teie isikuandmeid, et pakkuda teile parimat võimalikku teenust. See on vajalik teie küsimustele vastamiseks. Me püüame teie küsimused tõhusalt lahendada, järgides seejuures oma õigustatud huvisid. Me kasutame isikuandmeid ainult teie küsimustele vastamiseks.


Milliseid isikuandmeid me kasutame?

Päringus esitatud asjaoludest olenevalt võime koguda järgmisi isikuandmeid:

ees- ja perekonnanimi

e-posti aadress

kodune või postiaadress.


Kõikide isikuandmete töötlemine, mis Lidl Eesti OÜ on saanud kliendiga suhtlemisel (telefoni, e-posti või posti teel), toimub konfidentsiaalselt. Isikuandmeid säilitatakse 90 päeva alates päringule vastamise hetkest.


Kellel on juurdepääs teie isikuandmetele?

Teie isikuandmetele pääsevad juurde ainult need Lidl Eesti OÜ töötajad, kes vastavad teie päringutele. Kõik Lidli esindavad töötajad on kohustatud järgima konfidentsiaalsuskokkuleppe sätteid. Teatud juhtudel võib meil olla vaja saata teie päringust väljavõtteid meie äripartnerile. Vajaduse korral teavitame teid sellest eelnevalt ja küsime enne teie isikuandmete kolmandatele isikutele edastamist teie nõusolekut.


Millised on teie õigused?

Teil on:

õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta (kui te olete varem oma nõusoleku andnud),

õigus saada teavet teie kohta kogutud isikuandmete kohta,

õigus nõuda ebaõigete andmete parandamist,

õigus teatud juhtudel nõuda oma isikuandmete kustutamist,

õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist,

õigus andmeid üle kanda,

õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele,

õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.


Kui soovite mõnda ülalkirjeldatud õigustest kasutada, siis pöörduge palun Lidl Eesti OÜ andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil: andmekaitse@lidl.ee.

Klienditoega ühenduse võtmiseks helistage telefonil +372 8000049108 või kasutage meie kontaktvormi.

Andmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

Videovalve toimub kõikides Lidl Eesti OÜ kauplustes. Videovalve paigaldamise eesmärk:

 • klientide ja töötajate kaitse,
 • ettevõtte omandi kaitse,
 • õigusrikkumiste, nt varguste vältimine,
 • õigusrikkumiste ja õnnetusjuhtumite uurimine,
 • klientide päringute käsitlemine ja riskide juhtimine.

Ettevõte töötleb isikuandmeid isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f kohaselt. Töötlemine on vajalik ettevõtte ja/või kolmandate isikute õigustatud huvide kaitsmiseks (näiteks õnnetusjuhtumite uurimiseks).


Andmete saajad või andmete saajate kategooriad

Valvekaamerad on klientide ja töötajate privaatsuse ja õiguste tagamiseks paigutatud ettevõtte sisekorra kohaselt. Videosalvestisi säilitatakse ainult ettevõtte taristus.

Me ei esita videosalvestisi kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui me oleme kohustatud esitama sellised andmed õiguskaitseorganitele. Salvestisi võidakse kasutada tõendina õiguslike/jooksvate vaidluste lahendamisel, kui on tagatud meie siseuurimise protseduurides sellistele andmetele juurdepääsu kohta esitatud nõuete järgimine.


Säilitamise tähtaeg / säilitamise tähtaja määramise kriteeriumid

Videovalve salvestisi säilitatakse 28 päeva alates salvestise tegemisest. Ettevõttel on õigus säilitada isikuandmeid (videosalvestisi) näidatud tähtajast kauem, kui selleks on seaduslik alus (kindlustusjuhtumid, kohtumenetlus vms).


Millised on teie kui andmesubjekti õigused?


Juurdepääs isikuandmetele

Teil on õigus esitada päring oma isikuandmetega tutvumiseks. Teil on õigus saada teavet enda kohta kogutud isikuandmete kohta, täites kaupluses videosalvestistele juurdepääsu avalduse vormi või võtta ühendust andmekaitsespetsialistiga e-posti aadressil: andmekaitse@lidl.ee.


Isikuandmete parandamine ja kustutamine

Videovalve salvestiste töötlemise eripära tõttu ei saa andmesubjekt nõuda oma isikuandmete parandamist ega kustutamist.


Vastuväidete esitamine oma isikuandmete töötlemisele õigustatud huvi alusel ja isikuandmete töötlemise piiramine Teil on õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele õigustatud huvi alusel.

Peale selle on teil teatud juhtudel õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist.


Tuleb arvestada, et videovalve salvestiste töötlemise eripära tõttu võib teie õigus isikuandmete töötlemisele vastuväiteid esitada olla piiratud, sest andmete kogumine toimub meie kaupluste külastamisel automaatselt. Oma õiguste kohta täiendava teabe saamiseks võtke ühendust andmekaitsespetsialistiga e-posti aadressil: andmekaitse@lidl.ee.

Kui maksate kaardiga, kogume me jaemüüjana teie isikuandmeid makseterminali kaudu ja edastame need võrguoperaatorile. Võrguoperaator ja vastavad makseteenuse pakkujad töötlevad andmeid edasi maksetehingute autoriseerimiseks ja arveldamiseks. Eesmärkideks on maksete töötlemine, kaardiga seotud väärkasutuse vältimine, maksehäirete riski piiramine ja seadusega nõutavad eesmärgid, näiteks rahapesu tõkestamine. Nendel eesmärkidel jagatakse teie andmeid ka teistele vastutavatele isikutele, näiteks teie kaardi väljastanud pangale.


Meie jaemüüjana vastutame andmete töötlemise eest järgmiselt:


Me vastutame kassas makseterminali toimimise eest ja meie sisevõrgu eest, et edastada andmed turvaliselt interneti või telefoniliini kaudu võrguoperaatorile.


Me töötleme teie kaardi andmeid (kaardi number, kehtivusaeg, väljaandmise number ja CVV) ja muid makse andmeid (ostusumma, kuupäev, kellaaeg, terminali tunnus, asukoht, ettevõte ja kauplus, kus te maksate, samuti teie allkiri). Eesmärgiks on makse töötlemine ja makseprotsessi teostamine makseteenuse pakkujaga.


Õigustatud huvi seisneb makseprotsessi töötlemises. Kaardi andmeid töödeldakse ainult šifreeritud kujul ja need kustutatakse kohe, kui neid ei ole enam vaja makse töötlemiseks ja puuduvad õiguslikud säilitamisperioodid, mis nõuaksid andmete säilitamist.


Kui te maksate deebet-/ krediitkaardiga, edastame krüpteeritud kujul järgmised makse andmed võrguoperaatorile EPS UAB - Savanorių av. 123A, LT-03150 Vilnius, Leedu: kaardi number, kehtivusaeg, väljastamise number, CVV, kuupäev, kellaaeg, ostusumma, terminali tunnus, linn, ettevõte ja kauplus. Lisateavet leiate nende andmekaitse eeskirjadest https://eps.lt/en/privacy-policy/.


Kui seadus nõuab, võidakse teie andmeid edastada pädevatele riigiasutustele.


Te ei ole juriidiliselt ega lepinguliselt kohustatud meile oma andmeid edastama. Siiski ei ole kaardimakse ilma andmete edastamiseta võimalik. Alternatiivselt võite igal ajal maksta sularahas.

Vanusepiirangutega toodete, näiteks alkoholi ja energiajookide (18 aastat) / vanusepiirangutega arvutimängude, DVD-de müügil teostab meie kassapersonal vanuse kontrollimiseks teie isikutunnistuse visuaalset kontrolli. Õiguslik alus on seadusest tulenev kohustus mitte müüa vanusepiiranguga tooteid alaealistele isikutele ja õigustatud huvi hoolsuskontrolli läbiviimiseks.

Andmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

Meie uudiseid lugedes, sotsiaalvõrgustikes kontosid jälgides või Lidli rakendust kasutades saate osaleda meie veebilehel mitmesuguste Lidli auhindade loosimistel. Me kasutame teie esitatud isikuandmeid ainult teie loteriis osalemise tagamiseks (näiteks võitja väljaselgitamiseks, auhinna saatmiseks, vajaduse korral võitja anonüümseks väljakuulutamiseks), kui konkreetse loterii tingimused ei näe ette teisiti või kui te ei ole andnud oma otsest ja selgesõnalist nõusolekut oma isikuandmete laiemaks kasutamiseks. Kui te olete registreeritud sotsiaalvõrgustikus oma õige nime all või teid saab tuvastada teie kasutajakontol olevate fotode järgi, siis ei ole välistatud, et teid saavad tuvastada ka meie kodulehe teised külastajad.


Loosimiste korral on andmete töötlemise peamine õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b. Kui te annate nõusoleku loteriis osalemiseks, siis on sellel nõusolekul põhineva andmete töötlemise õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a. Kui te andsite nõusoleku loteriis osalemiseks, siis on teil võimalus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, mis mõjutab andmete edasist töötlemist.


Andmete saajad või andmete saajate kategooriad:

Andmed edastatakse kolmandatele pooltele ainult juhul, kui see on vajalik loterii korraldamiseks või auhinna saatmiseks (näiteks kui auhinna saadab sponsor või toob kohale logistikaettevõte) või kui te olete andnud meile selleks nõusoleku. Võtke arvesse, et sotsiaalvõrgustike teatud sisu võib olla paigutatud ka otse üldkättesaadavatele veebilehtedele (näiteks ankeeti või kommentaaridesse), mistõttu võivad teised kasutajad näha, et te osalete meie konkurssidel. Sellisel juhul võidakse teie võidust teada saada sotsiaalmeedia postitustest. Kui te olete registreeritud sotsiaalvõrgustikus oma õige nime all või teid saab tuvastada teie kasutajakontol olevate fotode järgi, siis ei ole välistatud, et teid saavad tuvastada ka meie kodulehe teised külastajad.


Säilitamise tähtaeg / säilitamise tähtaja määramise kriteeriumid:

Osalejate isikuandmed kustutatakse loterii lõppemise ja võitjate väljakuulutamise järel. Kui te osalete loteriis, mille kohta me avaldame teavet sotsiaalvõrgustiku leheküljel (näiteks kui te jätate teate või kommentaari), siis ei saa me mõjutada juhtumeid, kus teie andmed kustutab platvormi haldur. Sellisel juhul rakenduvad iga konkreetse sotsiaalvõrgustiku halduri andmekaitse-eeskirjad.

Andmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

Meie veebilehe külastamisel ja meie veebiteenuste kasutamisel kogub veebileht kõikide külastajate kohta statistilist ja muud analüütilist teavet. Teie veebibrauser teatab meile automaatselt:

 • selle veebilehe aadressi, millelt te lähete lehele www.lidl.ee,
 • IP-aadressi,
 • veebilehe külastamise kellaaja ja kuupäeva,
 • kasutajaagendi,
 • HTTP koodi,
 • saadetavad baidid
 • teie kasutatava veebibrauseri ja operatsioonisüsteemi alase teabe.

Me kasutame seda infot stabiilse ühenduse ja meie veebilehe tõhusa kasutamise tagamiseks ning süsteemi turvalisuse ja stabiilsuse hindamiseks. See vastab andmekaitseseaduste nõuetele ja Lidli õigustatud huvidele. Kui teie veebibrauseri või muude programmide seaded sisaldavad geograafilise asukoha määramise teenuseid, siis võib meie veebileht kasutada seda funktsiooni, pakkudes asukoha määramise võimalust näiteks meie kaupluseotsingu funktsiooni kasutamisel. Teie asukoha andmeid kasutatakse ainult nimetatud funktsiooni täitmiseks.


Mistahes isiklikke või ärialaseid andmeid (näiteks e-posti aadress või nimi), mille te vabatahtlikult esitate seoses meie veebiteenuste (uudised, konkursid jm) kasutamisega, töödeldakse ainult sellel eesmärgil, milleks neid koguti. Sellistel juhtudel võib Lidl teabe töötlemiseks kaasata kolmandaid teenusetarnijaid, tagades seejuures, et need teenusetarnijad järgivad andmekaitseseaduste nõudeid.


Säilitamise tähtaeg / säilitamise tähtaja määramise kriteeriumid:

Andmeid säilitatakse meie veebilehel navigeerimise ajal ja seejärel need automaatselt kustutatakse. Veebilehe külastusseansi lõpus säilitatakse teie kaupluseotsinguks kasutatud geograafilise asukoha määramise andmeid kuni teie veebibrauseri seadete lähtestamise/muutmiseni.

Lidl kohustub mitte ainult pakkuma teile kompleksseid veebiteenuseid, vaid ka kaitsma teie privaatsust. Selles privaatsuspoliitikas selgitatakse, millist teavet me kogume ja kuidas seda teavet Lidli rakenduse kasutamisel töödeldakse.


Kogutav teave

Meie rakendus kogub kõikide külastajate kohta statistilist ja muud analüütilist teavet. Teie veebibrauser teatab meile automaatselt:

 • selle veebilehe aadressi, millelt te meie rakendust külastate,
 • IP-aadressi,
 • rakenduse avamise kellaaja ja kuupäeva,
 • kasutajaagendi,
 • HTTP koodi,
 • saadetavad baidid
 • teie kasutatava veebibrauseri ja operatsioonisüsteemi alase teabe.

Me kasutame seda infot stabiilse ühenduse ja meie veebilehe tõhusa kasutamise tagamiseks ning süsteemi turvalisuse ja stabiilsuse hindamiseks. See vastab andmekaitseseaduste nõuetele ja Lidli õigustatud huvidele. Kui teie veebibrauseri või muude programmide seaded sisaldavad geograafilise asukoha määramise teenuseid, siis võib meie veebileht kasutada seda funktsiooni, pakkudes asukoha määramise võimalust näiteks meie kaupluseotsingu funktsiooni kasutamisel. Teie asukoha andmeid kasutatakse ainult nimetatud funktsiooni täitmiseks.


Mistahes isiklikke või ärialaseid andmeid (näiteks e-posti aadress või nimi), mille te vabatahtlikult esitate seoses meie veebiteenuste (uudised, konkursid jm) kasutamisega, töödeldakse ainult sellel eesmärgil, milleks neid koguti. Sellistel juhtudel võib Lidl teabe töötlemiseks kaasata kolmandaid teenusetarnijaid, tagades seejuures, et need teenusetarnijad järgivad andmekaitseseaduste nõudeid.


Teie õigused

Andmekaitseseaduste kohaselt on teil õigus tutvuda oma isikuandmetega ja kui Lidlil ei ole õiguslikke põhjuseid või lepingulisi kohustusi teie isikuandmeid säilitada, siis on teil õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist. Samuti on teil õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele ja nõuda Lidlilt oma isikuandmete parandamist.


Oma seaduslike õiguste kasutamiseks isikuandmete kaitsmisel võite võtta meiega ühendust e-posti aadressil: andmekaitse@lidl.ee.


Andmeanalüüs ja reklaam

Andmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus:

Meie rakenduste, teenuste ja nende turundusfunktsioonide täiustamiseks loome me pseudonüümistatud kasutajaprofiilid, mille abil me saame teie nõusoleku korral kindlaks määrata kasutajate käitumise. Selliste tegevuste õiguslikuks aluseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a. Me kasutame reklaamiüritusteks ja kasutusandmete analüüsiks järgmisi teenuseid:


Google Analytics

Teie nõusolekul kasutab see rakendus kasutajate käitumise analüüsiks ettevõttele Google LLC (edaspidi Google) kuuluvat teenust Google Analytics. Google töötleb järgmist teavet:

 • meie rakenduse kasutamiseks kasutatava mobiilseadme andmed,
 • veebibrauseri tüüp ja versioon,
 • kasutatav operatsioonisüsteem,
 • IP-aadressi,
 • serveri vastamisaeg.

Teavet kasutatakse järgmistel eesmärkidel:

 • meie rakenduse kasutamise analüüsimiseks,
 • rakenduses teostatavate toimingute kohta aruannete koostamiseks,
 • rakenduse ja veebilehe kasutamisega seotud täiendavate teenuste osutamiseks turu-uuringu eesmärgil ning rakenduse ja veebilehe nõuetekohaseks kujundamiseks.

Kasutaja tuvastamise võimaluse välistamiseks läbivad IP-aadressid anonüümistamise (IP-aadressi maskeerimise). Te saate Google Analyticsi kasutamise nõusoleku selle rakenduse menüüpunktis "Õiguslik teave / Jälgimine" igal ajal tagasi võtta ja nõusoleku tagasivõtmine jõustub kohe.


Google Firebase

Teie nõusolekul kasutatakse selles rakenduses muuhulgas A/B-testimist, analüütikat, pilvesõnumite vahetamist, programmivigade analüüsi, dünaamilisi linke, rakendustes sõnumite vahetamist, jõudluse analüüsi, prognoose ja kaugkonfigureerimist ehk Google LLC (Firebase) analüütilisi teenuseid, mille abil analüüsitakse rakenduse kasutamist. Rakenduse installimisel registreerib Firebase, millal ja kui kaua seda kasutatakse, milliseid rakenduse lehekülgi külastatakse, milliste funktsioonidega nuppe vajutatakse ja millist sisu vaadatakse. See võimaldab meil aru saada, kuidas te meie rakendusega suhtlete. Me saame teie käitumise analüüsi alusel oma rakendust ka pidevalt täiustada ning teha teile pakkumisi ja osutada teenuseid, mis vastavad võimalikult täpselt teie vajadustele. Peale selle võimaldab see meil teha korraga mitmeid rakenduse katsetusi ja töötada andmete põhjal välja muid rakendusi.

Sellise analüüsi eesmärgil saab Firebase pärast registreerimise lõppu juurdepääsu teie kliendinumbrile, Google Signalsi teabele (kui teie Google’i kasutajakontol on Google’i reklaamide funktsioon (täiendava teabe saamiseks vajutage siia) sisse lülitatud, siis võib Google teie nõusolekul töödelda teatud infot) või seadme andmetele. Täpsemat teavet Firebase’i kasutamisega seotud andmekaitseküsimuste kohta leiate Google Firebase’i veebilehelt.


Te saate Google Firebase'i kasutamise nõusoleku selle rakenduse menüüpunktis "Õiguslik teave / Jälgimine" igal ajal tagasi võtta ja nõusoleku tagasivõtmine jõustub kohe.


Analüüsiteenus adjust

Teie nõusolekul kasutatakse meie rakenduses ka ettevõtte adjust GmbH poolt väljatöötatud analüüsiteenust adjust. Meie rakenduse installimisel salvestab adjust installimise ja sündmuste andmed (näiteks rakenduse kasutamise kohta). See võimaldab meil aru saada, kuidas te meie rakendusega suhtlete. Peale selle aitab adjust analüüsida ja täiustada meie mobiilseid reklaamikampaaniaid. Sellise analüüsi jaoks kasutab adjust järgmisi andmeid:

 • IDFA (iOS-seadmete reklaamiidentifikaator) või Androidi reklaamiidentifikaator,
 • IP/MAC-aadress,
 • HTTP-päis,
 • seadme käekiri (täiendavalt: juurdepääsu aeg, riik, keel, kohalikud seaded, operatsioonisüsteem ja versioon, samuti rakenduse versioon),
 • teave kasutajaseadme ja rakenduses tehtavate toimingute kohta,
 • rakenduse ja sündmuse pääse.

Adjust edastab nimetatud andmed meie teenusetarnijatele Google LLC (edaspidi "Google") ja Facebook, Inc. (edaspidi "Facebook"). Kui Google’il ja Facebookil on lubatud seda teavet teie tuvastamiseks kasutada, siis edastavad nad adjusti teavet reklaamikampaania kohta, mis suunas teid rakenduste poodi, ja teie toimingute kohta rakenduste poes (näiteks, kas te laadisite rakenduse alla, kas katkestasite selle töö jms). adjust kasutab seda teavet anonüümse statistika koostamiseks, et me saaksime hinnata erinevate reklaamikampaaniate edukust.

Te saate IDFA ja Androidi reklaamiidentifikaatorid oma operatsioonisüsteemis igal ajal lähtestada või keelata.

Kui te ei soovi enam kohandamist, siis saate oma nõusoleku selle rakenduse menüüpunktis "Õiguslik teave / Jälgimine" igal ajal tagasi võtta ja nõusoleku tagasivõtmine jõustub kohe.


Isikupärastatud kasutajaprofiil

Teie nõusolekul ühendame rakenduse osana loodud pseudonüümsed kasutajaprofiilid teie Lidli kontolt pärit isikuandmetega ning hindame reklaami eesmärkidel teie tegutsemist Lidli ja meie partnerite (Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG, Lidl Digital International GmbH & Co. KG ( www.lidl.de) veebilehtede, mobiilirakenduste ja uudiskirjade kasutamisel.


Meie rakenduse kaudu registreerumise või kontole sisenemise järel toimub meie rakenduse kasutajaprofiilide isikupärastatud töötlemine, mille tulemusel seotakse need profiilid teie Lidli kasutajakontol olevate andmetega ja ühendatakse muude, eespool kirjeldatud kasutusandmetega.


Sel viisil loodud isikupärastatud kasutajaprofiili abil saame pakutavat reklaami teie isiklike huvidega paremini kohandada ja veelgi täiustada meie poolt teile pakutavaid veebiteenuseid, eriti uudiskirju, sisereklaami ja trükireklaami.


Selliste andmete töötlemise õiguslik alus on teie nõusolek vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile a.


Te saate isikupärastatud profiilide loomise nõusoleku selle rakenduse menüüpunktis "Õiguslik teave / Jälgimine" igal ajal tagasi võtta ja nõusoleku tagasivõtmine jõustub kohe.


Andmete saajad / andmete saajate kategooriad:

Google Analyticsi genereeritud teave selle kohta, kuidas te rakendust kasutate, edastatakse tavaliselt Google LLC serverisse, mis asub aadressil: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ja säilitatakse seal. Teie IP-aadressi ei seota mitte mingil tingimusel teiste Google’i andmetega. adjusti poolt genereeritud teave selle kohta, kuidas te rakendust kasutate, edastatakse adjust GmbH serveritesse, mis asuvad aadressil: Saarbrücker Str. 38а, 10405, Berliin, Saksamaa, ja säilitatakse seal. Accengage’i poolt genereeritud teave selle kohta, kuidas te rakendust kasutate, edastatakse Accengage SASi serveritesse, mis asuvad aadressil: Rue du 4 Septembre F-75002, Pariis, Prantsusmaa, ja säilitatakse seal. See teave võidakse edastada ka kolmandatele pooltele, kui seda nõuab seadus või kui need kolmandad pooled töötlevad nimetatud andmeid meie nimel ja meie juhiste kohaselt.


Säilitamise tähtaeg / säilitamise tähtaja määramise kriteeriumid:

Teie isikuandmete anonüümistamine väldib teie isiku tuvastamist ja seostamist. Statistiliselt töödeldud andmed kustutatakse Google Analyticsi teenusest, adjusti tarkvarast ja Accengage'i tarkvarast 26 kuu pärast. Google Analyticsi, adjusti ja Accengage’i loodud aruanded ei sisalda mitte mingeid viiteid teie isikule.


Taasturundus / huvidepõhine internetireklaam

Andmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus:

Teie nõusolekul kasutame erinevatelt teenusetarnijatelt pärit taasturunduse tehnoloogiaid. See võimaldab meil muuta oma veebiteenused veelgi rohkem teie huvidele vastavaks.


Meie rakendus töötleb järgmisi reklaamiidentifikaatoreid:

• Apple IDFA (Identifier for Advertisers / identifikaator reklaamijatele; reklaami eesmärgil kasutatav tunnusnumber iOS-operatsioonisüsteemis) ja

• Google GAID (Google Advertising ID / Google’i reklaamiidentifikaator; reklaami eesmärgil kasutatav tunnusnumber Android-operatsioonisüsteemis).


Taasturunduse tagamiseks kogutakse turunduseesmärgil teie internetikasutuse alast teavet (näiteks loetud artiklite kohta) ning seda säilitatakse koos viitega reklaamiidentifikaatorile ja analüüsitakse spetsiaalse algoritmi abil. Hiljem võidakse meie partnerite veebilehtedel ja mobiilirakendustes näidata meie toodete personaalselt kohandatud reklaamiribadena kujundatud spetsiaalseid tootesoovitusi.


Nimetatud andmeid ei saa mitte mingil juhul kasutada meie mobiilirakenduse kasutaja isiku tuvastamiseks. Mitte mingeid isikuandmeid ei töödelda otse ja isikuandmetega ei seota mitte mingeid kasutajaprofiile.


Selliste andmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a. Me soovime meie poolt kasutatavate turundusmeetmete abil tagada, et teie seadmetes näidatakse ainult teie tegelikele või eeldatavatele huvidele vastavat reklaami.


Palume pöörata tähelepanu ka sellele, et mõnedes kolmandate poolte mobiilirakendustes kasutatakse veebivaateks nimetatavat tehnilist funktsiooni, mis võimaldab selle väljatöötajatel kuvada veebirakendusi ja veebilehti vahetult oma rakenduses ilma sellest väljumata ja veebibrauserit avamata. Veebivaade ei olene brauseri ega rakenduse seadetest. Seetõttu soovitame teil taasturunduse teenused sellises keskkonnas välja lülitada, kui te ei soovi taasturundusel põhinevat reklaami näha.


Andmete saajad / andmete saajate kategooriad:

Teie nõusolekul kasutame personaalselt kohandatud reklaami eesmärgil ka Criteo teenust (Criteo DPO, 32 Rue Blanche, 75009, Pariis, Prantsusmaa, e-posti aadress: dpo@criteo.com, privaatsuspoliitika: https://www.criteo.com/privacy/).


Säilitamise tähtaeg / säilitamise tähtaja määramise kriteeriumid:

Taasturunduse eesmärgil töödeldavat teavet säilitatakse 13 kuud, misjärel see automaatselt kustutatakse või anonüümistatakse.


Te saate isikupärastatud profiilide loomise nõusoleku selle rakenduse menüüpunktis "Õiguslik teave / Jälgimine" igal ajal tagasi võtta ja nõusoleku tagasivõtmine jõustub kohe.

Lidli veebilehel ja muudel veebilehtedel/mobiilisaitidel võidakse kasutada järgmisi sotsiaalvõrgustike pluginaid:

 • Facebook
 • YouTube
 • Instagram
 • LinkedIn

Sotsiaalvõrgustike pluginad kujutavad endast teiste ettevõtete veebilehtedele paigaldatavaid sotsiaalvõrgustike lisaprogramme. Veebilehtedele lisatavad sotsiaalvõrgustike pluginad edastavad isikuandmed ja kasutajaga seotud andmed konkreetse sotsiaalvõrgustiku plugina tarnijale. Kui ka teie olete konkreetsesse sotsiaalvõrgustikku sisse loginud, siis võimaldab selle sotsiaalvõrgustiku aktiveeritud plugin ka siduda teie toiminguid teie profiiliga.


Teie soovi korral pakume võimalust kasutada sotsiaalvõrgustike pluginaid.


Plugina aktiveerimiseks tuleb vajutada meie veebilehel paiknevat vastava plugina nuppu.


Palun võtke arvesse: kui teie valitud plugin on aktiveeritud, siis edastatakse isikuandmed vastavale sotsiaalvõrgustiku teenusetarnijale.


Teie poolt aktiveeritud plugin seab teie veebibrauseri kaudu silmapilkselt sisse ühenduse teie poolt valitud sotsiaalvõrgustiku teenusetarnija serveriga.


Juhime teie tähelepanu asjaolule, et me ei saa mitte mingil viisil mõjutada seda, millises mahus, kuidas ja mis eesmärgil sotsiaalvõrgustiku teenusetarnija teie isikuandmeid ja teie isikuga seotud andmeid töötleb, ning me saame pakkuda teile ainult konkreetsel hetkel meie käsutuses olevate andmete kohast teavet.


Sotsiaalvõrgustike teenusetarnijate poolt kogutavad ja töödeldavad isikuandmed hõlmavad:

 • teie IP-aadressi,
 • selle veebilehe aadressi, millel paikneb aktiveeritud sotsiaalvõrgustiku plugin,
 • teie kasutatava veebibrauseri ja operatsioonisüsteemiga seotud teavet,
 • meie veebilehe avamise või sotsiaalvõrgustike plugina aktiveerimise kuupäeva ja kellaaega.

Aktiveeritud plugina korral edastatakse ja säilitatakse ülalnimetatud andmeid olenemata sellest, kas te olete vastava sotsiaalvõrgustiku teenusetarnija kasutaja või mitte.


Soovitame teil täiendavalt tutvuda sotsiaalvõrgustike teenusetarnijate privaatsuspoliitikatega.


Facebooki privaatsuspoliitikaga saab tutvuda siin

Youtube’i privaatsuspoliitikaga saab tutvuda siin

Instagrami privaatsuspoliitikaga saab tutvuda siin

LinkedIni privaatsuspoliitikaga saab tutvuda siin


Kui te olete plugina kasutamise ajal konkreetsesse sotsiaalvõrgustikku, näiteks Facebooki, sisse loginud, siis võidakse selles salvestada teie kasutajanimi, või kui selline teave on esitatud juba varem, siis teie pärisnimi ning peale selle võidakse kasutamise alane teave siduda teie profiiliga.


Samuti võimaldavad ülalnimetatud andmed vastavatel sotsiaalvõrgustike teenusetarnijatel oma eesmärkidel luua pseudonüümistatud ja võib-olla individualiseeritud kasutajaprofiile.


Sotsiaalvõrgustiku teenusetarnija võib aktiveeritud plugina (näiteks Facebooki meeldimisnupu) kasutamise korral säilitada teie arvutis või seadmes teie isikut või profiili tuvastada võimaldavat küpsisefaili.


Aktiveeritud plugina korral salvestatakse teie IP-aadress ja küpsisefail olenemata sellest, kas te olete sotsiaalvõrgustiku teenusetarnija kasutaja või mitte.


Juhime teie tähelepanu asjaolule, et selliste küpsisefailide säilitamise kestus ei ole meile teada ja me ei saa seda mõjutada.

Juhul kui te ei ole sotsiaalvõrgustiku kasutaja, siis võib salvestatud küpsisefail hilisema sotsiaalvõrgustikku sisselogimise korral käivitada kasutajaprofiili loomise.


Märkus:

Palun võtke arvesse, et aktiveeritud sotsiaalmeedia plugina korral võidakse teie isikuandmeid säilitada, töödelda ja kasutada ka Euroopa Liidu piiridest väljapoole jäävates riikides ehk järelikult riikides, mis ei taga Euroopa Liidu tasemele vastavat andmekaitse taset.


Te saate ülalnimetatud tegevuste toimumise vältimiseks meie veebilehe küpsisefailid keelata/kustutada, kuid see võib veebilehe kasutuskogemust halvendada.

Andmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus:

Lisaks teiega sotsiaalvõrgustike kaudu otse jagatavale teabele kasutame ka sotsiaalvõrgustike seire funktsiooni, et saada ettekujutust meie toodete ja teenuste vastuvõtust ning selgitada välja selle parandamise võimalusi. Teie poolt veebiplatvormidel (Twitter, Facebook, LinkedIn jm) avaldatud vastukaja kontrollitakse ja hinnatakse otsingupäringute alusel (näiteks uue tooteseeria korral). Selle funktsiooni abil vaadatakse läbi ainult üldkättesaadavad postitused.


Töödeldavate andmete mahu määrab esmajärjekorras konkreetse artikli iseloom ja sisu, näiteks kuuluvad töötlemisele tekstpostitused ja allalaaditud pildifailid. Peale selle saame me platvormide haldajatelt teavet asjaomase tagasiside mahu kohta.


Sotsiaalvõrgustike seire eesmärgil isikuandmete töötlemise õiguslik alus on meie õigustatud huvi, et saaksime avaldatud kommentaaride abil välja selgitada meie toodete ja teenuste puudused ning nendele asjakohasel viisil reageerida.


Andmete saajad / andmete saajate kategooriad:

Sotsiaalvõrgustike seire eesmärgil töödeldavaid isikuandmeid ei edastata kolmandatele pooltele, kes ei ole õigusaktide nõuete kohaselt kasutatavate koostöökkokkulepete osalised.


Säilitamise tähtaeg / säilitamise tähtaja määramise kriteeriumid:

Asjaomaseid isikuandmeid ei säilitata Lidlis püsivalt, vaid ainult läbivaatamiseks ja analüüsimiseks, et saada aru, mida me saaksime parandada ja kuidas me saaksime edaspidi tegutseda.

Lidl kasutab küpsisefaile, et teha meie veebilehe külastamine teie jaoks võimalikult mugavaks ja meeldivaks. Küpsisefailid kujutavad endast teatud veebiserveri poolt brauserisse saadetavaid väikesi andmeplokke, mis võimaldavad serveril ilma teie seadet kahjustamata brauserist andmeid koguda. Küpsisefailid võimaldavad teie seadmel meie veebilehel olevale teabele kiiremini ja tõhusamalt juurde pääseda.


Alljärgnevas jaotises "Küpsisefailide kasutamise poliitika" on esitatud kõikide meie poolt kasutatavate küpsisefailide, nende kasutamise eesmärkide ja säilitamistähtaegade alane teave. Mõned neist küpsisefailidest on ette nähtud ainult selleks, et muuta see veebileht teie jaoks juurdepääsetavaks, ja need paigaldatakse teie seadmesse ilma teie nõusolekut küsimata. Muid küpsisefaile salvestatakse ainult teie nõusolekul.


Me kasutame küpsisefaile ka meie veebilehe kasutamisega seotud statistilise teabe registreerimiseks ning selleks, et kohandada pakkumisi ja reklaami meie kasutajate huvidega vastavalt nende sirvimisajaloole. Mõned küpsisefailid aitavad teid iga kord meie veebilehe külastamisel ära tunda. See võimaldab meil pakkuda teile rohkem isikupärastatud kasutajakogemust, näidates reklaame ja pakkumisi, mis teie eelnevaid toiminguid arvestades teid meie arvates võivad huvitada. Me võime kasutada ka taasturunduse silte, mis tunnevad ära erinevaid kolmandate poolte küpsisefaile, nagu näiteks Google DoubleClick, ja edastavad neile teavet. Need sildid isikupärastavad teie kasutajakogemust ja teile näidatavat reklaami vastavalt teie tegevusele muudel neidsamu silte kasutavatel veebilehtedel. Kõik säilitatavad andmed on pseudonüümistatud (s.t teie isikut ei saa nende andmete järgi otse tuvastada). Lidl kasutab küpsisefaile ja veebilehtede silte oma õigustatud huvide realiseerimiseks meie lugupeetud klientidele parima ja tõhusaima kasutajakogemuse pakkumisel.


Meie veebilehe külastamisel küsitakse teilt iga kord küpsisefailide kasutamise nõusolekut. Kui te kasutate mõnda allpool loetletud brauseritest, siis võite küpsisefailide kasutamise keelamise kohta juhiste saamiseks külastada ka allolevaid linke:

brauser Google Chrome

brauser Microsoft Internet Explorer

brauser Mozilla Firefox

brauser Apple Safari

brauser Opera


Mõne muu veebibrauseri kasutamise korral tutvuge oma brauseri spikrijaotises leiduvate küpsisefailide keelamise ja kustutamise juhistega.


Võite ka vajutada siia, kui soovite muuta küpsisefailide kasutamise nõusoleku parameetreid.


MÄRKUS: küpsisefailide blokeerimine võib segada mõnede lehekülgede õiget kuvamist.


Tehniline vajadus:

• kasutaja sisestatud teabe meeldejätmiseks mitmel alamleheküljel (näiteks valitud kaupade ostukorvi panemiseks, Lidli kaupluseotsingus eelistatud kaupluse valimiseks)

• autentimisandmed, mis on vajalikud kasutaja sisselogimise järgseks tuvastamiseks, et tagada järgmiste külastuste korral juurdepääs lubatud sisule (näiteks juurdepääs My Lidli kliendikontole)

• turvalisusega seotud vahejuhtumid (näiteks mitme ebaõnnestunud süsteemi sisemise katse tuvastamine)

• multimeediumisisu taasesitamisega seotud andmed (näiteks kasutaja valitud toodetega seotud videosalvestiste esitamine).


Mugavus:

• kasutajaliidese seaded, mis ei ole püsiidentifikaatoriga seotud (näiteks aktiivse keele valik või otsingupäringute või kaupluseotsingu kaartide kuvamine).


Statistika:

• pseudonüümistatud kasutajaprofiilid koos meie veebilehtede kasutamise alase teabega. Nende hulka kuuluvad muuhulgas:

- brauseri tüüp ja versioon

- kasutatav operatsioonisüsteem

- viitaja URL-aadress (varem külastatud veebileht)

- ühendatava arvuti hostinimi (IP-aadress)

- serveripäringu aeg

- kasutaja unikaalne identifikaator

- veebilehel tehtud toimingud (käitumismudelid).

• IP-aadressi anonüümistatakse regulaarselt, et välistada selle abil teie isiku tuvastamise võimalus.

• me seome kasutaja identifikaatori teie muude andmetega (näiteks nime, aadressi, e-posti aadressiga jne) ainult teie selgesõnalise nõusoleku korral (vt näiteks selle andmekaitsemääruse 12 peatükki). Ainult kasutaja identifikaatori põhjal ei saa me teie isiku kohta mitte mingeid järeldusi teha.


Andmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus:

Sellel veebilehel kasutatakse veebiturunduse tööriistu Campaign Manager, Display & Video 360 ja Studio, mis kõik on Google’i turundusplatvormi osaks olevad Google’i teenused. Campaign Manager kasutab küpsisefaile reklaami sihtimiseks vastavalt kasutaja huvidele ning reklaamikampaaniate optimeerimiseks ja kasutaja poolt juba nähtud reklaami vältimiseks. Küpsisefailide identifikaatorite abil on võimalik lõppseade muudel veebilehtedel ära tunda, misjärel hakatakse seal näitama kasutaja eelneval tegevusel põhinevat sihtreklaami. Küpsisefailides salvestatakse muuhulgas järgmisi andmeid: meie veebilehe külastamise IP-aadress, kuupäev ja kellaaeg, kasutatav keel, brauseri tüüp ja operatsioonisüsteem.


Campaign Manager võib küpsisefailides salvestada ka seda, kas te teete meie veebilehel teatud toiminguid ja millist sisu te kasutate, et teile oleks hiljem võimalik näidata isikupärastatud (s.h domeenidevahelist) reklaami. Peale selle võib Campaign Manager kasutada küpsisefailide identifikaatoreid, et koguda teavet niinimetatud veebilehe konversioonide jaoks, kui kasutajad reageerivad reklaamile. See toimub näiteks siis, kui kasutaja näeb Campaign Manageri reklaami ja kasutab hiljem reklaamiandja veebilehele juurdepääsu saamiseks ja sealt millegi ostmiseks sama brauserit. Me kasutame sellise reklaami isikupärastamiseks ettenähtud küpsisefaile ainult teie nõusolekul.


Andmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus:

Sellel veebilehel kasutatakse veebiturunduse tööriistu Campaign Manager, Display & Video 360 ja Studio, mis kõik on Google’i turundusplatvormi osaks olevad Google’i teenused. Campaign Manager kasutab küpsisefaile reklaami sihtimiseks vastavalt kasutaja huvidele ning reklaamikampaaniate optimeerimiseks ja kasutaja poolt juba nähtud reklaami vältimiseks. Küpsisefailide identifikaatorite abil on võimalik lõppseade muudel veebilehtedel ära tunda, misjärel hakatakse seal näitama kasutaja eelneval tegevusel põhinevat sihtreklaami. Küpsisefailides salvestatakse muuhulgas järgmisi andmeid: meie veebilehe külastamise IP-aadress, kuupäev ja kellaaeg, kasutatav keel, brauseri tüüp ja operatsioonisüsteem.


Campaign Manager võib küpsisefailides salvestada ka seda, kas te teete meie veebilehel teatud toiminguid ja millist sisu te kasutate, et teile oleks hiljem võimalik näidata isikupärastatud (s.h domeenidevahelist) reklaami. Peale selle võib Campaign Manager kasutada küpsisefailide identifikaatoreid, et koguda teavet niinimetatud veebilehe konversioonide jaoks, kui kasutajad reageerivad reklaamile. See toimub näiteks siis, kui kasutaja näeb Campaign Manageri reklaami ja kasutab hiljem reklaamiandja veebilehele juurdepääsu saamiseks ja sealt millegi ostmiseks sama brauserit. Me kasutame sellise reklaami isikupärastamiseks ettenähtud küpsisefaile ainult teie nõusolekul.


Andmete saajad / andmete saajate kategooriad:

Kasutatavate turundustööriistade põhjal loob teie brauser automaatselt otseühenduse Google’i serveriga, sealhulgas USA-s. Campaign Manageriga integreerimine tähendab, et Google saab teate, kui te asute meie veebilehel või vajutate mõnda meie reklaamiribal olevat nuppu. Täiendavat teavet Google’i turundusplatvormi kohta leiate leheküljelt https://marketingplatform.google.com/about/ ja Google’i veebilehtedel olevate andmete konfidentsiaalsuse kohta leheküljelt https://policies.google.com/privacy.


Samuti võite külastada veebilehte Network Advertising Initiative (NAI): http://www.networkadvertising.org


Google Analytics

Sellel veebilehel kasutatakse Google Analyticsit, mis kujutab endast ettevõtte Google Inc. (edaspidi "Google") veebianalüüsi tööriista. Google Analytics kasutab külastaja poolt veebilehel tehtavate toimingute analüüsimiseks teie arvutisse salvestatud tekstifaile (küpsisefaile). Küpsisefailide abil koostatud ja kogutud teave selle kohta, kuidas kasutajad konkreetset veebilehte kasutavad, edastatakse ja salvestatakse tavaliselt USA-s asuvatesse serveritesse. Palun võtke arvesse, et sellel veebilehel on aktiveeritud IP-aadresside anonüümistamine, mille tulemusena kustutatakse kasutajate IP-aadresside viimased sümbolid. Selline IP-aadresside lühendamine toimub Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi piires. Ainult erandjuhtudel võidakse USA-sse edastada täielik IP-aadress, kus see anonüümistatakse. Google kasutab sellel veebilehel kogutud teavet veebilehe haldaja nimel veebilehel toimuva kasutajate tegevuse analüüsimiseks, veebilehel toimuva kasutajate tegevuse kohta aruannete koostamiseks, anonüümsete kasutajaprofiilide loomiseks ja veebistatistika koostamiseks, aga ka veebilehe haldaja nimel veebilehe ja interneti kasutamisega seotud täiendavate teenuste pakkumiseks. Kasutaja brauseri poolt edastatavat IP-aadressi ei seota muude Google’i andmetega.


Kasutajad saavad anda nõusoleku küpsisefailide kasutamiseks ja muuta küpsisefailide seadeid, reguleerides vastaval viisil oma brauseri seadeid. Seejuures tuleb siiski arvestada, et küpsisefailide keelamise korral ei pruugi mõni selle veebilehe funktsioon olla täielikult kättesaadav. Kasutajad saavad vältida küpsisefailide poolt genereeritud ja selle veebilehe kasutamisega seotud andmete (ka IP-aadressi), mida edastab ja töötleb Google, kogumist, laadides alla ja installides brauseri plugina, mis on kättesaadav lingil: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=et


Palun võtke arvesse, et brauseri pluginat kasutatakse ainult ühe brauseri ja ühe arvuti piires. Plugina keelamine või eemaldamine pärast installimist tühistab Google Analyticsi desaktiveerimise.


Google’i andmekaitsepoliitika on saadaval lingil: https://policies.google.com/privacy


Te saate ka keelata Google Analyticsil teabe kogumise, avades lingi: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=et-EE. Sel juhul installitakse teie arvutisse keeldumisküpsis, mis väldib veebilehe külastamisel andmete kogumist.


Lingid teistele veebilehtedele

Meie veebileht sisaldab teistele veebilehtedele viivaid linke. Kui te suundute näidatud linkide kaudu kolmanda poole veebilehtedele, siis võivad nende veebilehtede haldajad koguda teie kohta teavet, mida kasutatakse nende privaatsuspoliitikate kohaselt. Lidl ei vastuta teabe kogumise ja töötlemise eest kolmandate poolte veebilehtedel.


Küpsisefailide teave

Sellel veebilehel kasutatakse erinevat tüüpi küpsisefaile. Mõned küpsisefailid installitakse meie lehekülgedelt juurdepääsetavate kolmandate poolte teenuste poolt.


Meie kasutatavate küpsisefailide kohta täiendava teabe saamiseks ja küpsisefailide seadete muutmiseks vajutage siia.

Lidl töötleb meie vabade töökohtade veebiportaali kaudu avalduse esitanud töötaotlejate isikuandmeid.


Isikuandmete töötlemise kohta saab täpsemat teavet Lidli tööpakkumiste portaalist.


Sellised andmed laaditakse meie töötaotlejate andmebaasi ja salvestatakse eranditult ainult nende nõusolekul. Kogu töötaotlejate alast teavet töödeldakse Lidli nimel andmekaitseseaduse kohaselt. Me kohustume teie isikuandmeid kaitsma ja tagame asjakohaste tehniliste turvameetmete rakendamise, mille tõhususe me teie isikuandmete turvalisuse tagamiseks regulaarselt üle vaatame.

1. Üldandmed

Peale nõusoleku tagasivõtmise õiguse on teil asjaomaste õiguslike nõuete järgimise korral järgmised täiendavad õigused:

 • õigus andmete töötlemise nõusolek tagasi võtta
 • õigus tutvuda meie juures säilitatavate isikuandmetega
 • õigus nõuda ebaõigete andmete parandamist ja ebatäielike andmete täiendamist
 • õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist
 • õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist
 • õigus andmeid üle kanda
 • õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele.

2. Nõusoleku tagasivõtmise õigus

Kui te olete meile andnud isikuandmete töötlemiseks oma nõusoleku, siis on teil igal ajal õigus oma nõusolek tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmise korral kustutame me teie andmed meie andmesüsteemidest. Teie taotluse kättesaamise järel võime teile esitada taotluse täpsustamiseks täiendavaid küsimusi ja paluda teil saata oma isiku tuvastamiseks isikut tõendava dokumendi või usaldusväärse elektroonse allkirjaga kinnituse.


3. Isikuandmetele juurdepääsu õigus

Teil on õigus tutvuda kõikide teiega seotud andmetega, mis me oleme teie kohta kogunud. Teie taotluse kättesaamise järel võime teile esitada taotluse täpsustamiseks täiendavaid küsimusi ja paluda teil saata oma isiku tuvastamiseks isikut tõendava dokumendi või usaldusväärse elektroonse allkirjaga kinnituse. Püüame vastata kõikidele teabele juurdepääsu päringutele kuu aja jooksul.


4. Isikuandmete parandamise õigus

Teil on õigus meilt nõuda oma isikuandmetest ebatäpsuste kõrvaldamist, et tagada ainult ajakohaste ja täpsete isikuandmete säilitamine. Töötlemise eesmärke arvestades on teil õigus nõuda ebaõigete ja ebatäielike isikuandmete parandamist.


5. Isikuandmete kustutamise õigus

Teil on õigus nõuda oma isikuandmete viivitamatut kustutamist, kui selleks on vähemalt üks järgmistest põhjustest:

 • teie isikuandmeid ei vajata enam sellel eesmärgil, milleks neid koguti või muul viisil töödeldi
 • te võtate andmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasi ja andmete töötlemiseks puudub muu õiguslik alus
 • te esitate vastuväite andmete töötlemisele, mis põhineb meie õigustatud huvide (või mõnede kolmandate poolte huvide) realiseerimisel, ja teie konkreetses olukorras on asjaolud, mis nõuavad sellisele töötlemisele vastuväite esitamist. Teil õigus esitada vastuväide ka juhul, kui me töötleme teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil
 • isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult
 • isikuandmete kustutamine on vajalik õiguslike kohustuste täitmiseks
 • isikuandmeid on kogutud seoses isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 8 lõikes 1 kirjeldatud infoühiskonna teenustega.

6. Isikuandmete töötlemise piiramise õigus

Teil on õigus nõuda meilt isikuandmete töötlemise piiramist, kui selleks on vähemalt üks järgmistest põhjustest:

 • te vaidlustate isikuandmete õigsuse
 • töötlemine on ebaseaduslik ja te taotlete isikuandmete kasutamise piiramist, kuid mitte kustutamist
 • te esitate vastuväite andmete töötlemisele seniks, kuni kontrollitakse, kas vastutava töötleja õiguspärased põhjused kaaluvad üles andmesubjekti põhjused.

7. Andmete ülekandmise õigus

Teil on õigus saada oma isikuandmed, mis te olete meile esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul ning teil on õigus edastada need ilma meiepoolsete takistusteta teisele vastutavale töötlejale, juhul kui:

 • töötlemine põhineb kokkuleppel või lepingul
 • töötlemine toimub automatiseeritud meetodil.

Andmete ülekandmise õiguse elluviimisel on teil õigus taotleda meilt oma isikuandmete vahetult teisele vastutavale töötlejale üleandmist, juhul kui see on tehniliselt teostatav.


8. Vastuväidete esitamise õigus

Teatud juhtudel on teil konkreetsest olukorrast lähtudes õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele.


Ülalnimetatud üldist vastuväidete esitamise õigust rakendatakse andmete töötlemisele kõikidel nendes andmekaitsepõhimõtetes kirjeldatud eesmärkidel, kui andmete töötlemine toimub õigustatud huvi alusel. Erinevalt eraldi õigusest esitada vastuväiteid andmete reklaami eesmärgil töötlemisele kohustab isikuandmete kaitse üldmäärus meid rahuldama üldise vastuväite ainult eriti oluliste põhjuste esitamise korral.


Seejuures on teil ka õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole ( www.aki.ee).


Oma seaduslike andmekaitsealaste õiguste kasutamiseks võite kirjutada meile aadressile:

Lidl Eesti OÜ

A. H. Tammsaare tee 47

Tallinn 11316

andmekaitse@lidl.ee

Töötlemise eesmärk / seaduslik alus:

Sellel veebisaidil kasutatakse turundustööriistu - Google Marketing Platformi teenuseid Google Campaign Manager, Display & Video 360 ja Studio. Campaign Manager kasutab küpsiseid, et näidata kasutajatele asjakohaseid reklaame, optimeerida reklaamikampaaniaid ja vältida selliste reklaamide näitamist, mida kasutaja on juba näinud. Küpsise-ID-de abil saab terminaliseadme ära tunda teistel veebisaitidel ning seal kuvatud sihitud reklaamid põhinevad kasutaja eelmistel tegevustel. Küpsistes talletatakse eelkõige järgmised andmed: IP-aadress, veebisaidi külastamise kuupäev ja kellaaeg, kasutatud keel, brauseri tüüp ja operatsioonisüsteem. Campaign Manageri küpsised võivad ka isikupärastatud (sealhulgas domeeniüleste) reklaamide näitamiseks salvestada seda, kas te teete meie veebisaidil kindlaid tegevusi ja millisele sisule te reageerite. Lisaks võib Campaign Manager kasutada küpsise-ID-sid, et koguda teavet veebisaidikonversioonide kohta, kui kasutajad reklaamidele reageerivad. See juhtub näiteks siis, kui kasutaja näeb Campaign Manageri reklaami ning kasutab hiljem sama brauserit reklaamija veebisaidi külastamiseks ja sealt millegi ostmiseks. Teie andmete töötlemise seaduslik alus on Isikuandmete Kaitse Üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f esimene lause. Nii meie kui ka teie huvides on teid mitte häirida reklaamidega, mis teid ei huvita.


Vastuvõtjad / vastuvõtjate kategooriad

Kasutatavate turundustööriistade põhjal loob teie brauser automaatselt otseühenduse Google’i serveritega, sh Ameerika Ühendriikides asuvatega. Integratsioon Campaign Manageriga tähendab, et Google’it teavitatakse, kui te külastate meie veebisaiti või klõpsate üht meie reklaami. Google Marketing Platformi kohta leiate lisateavet lehelt https://marketingplatform.google.com/about/ ja Google’i üldiste andmeprivaatsuspõhimõtete kohta lehelt https://policies.google.com/privacy. Teise võimalusena võite külastada asutuse Network Advertising Initiative (NAI) veebilehte http://www.networkadvertising.org. Google järgib ELi – Ameerika Ühendriikide andmekaitseraamistikku Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


Kasutamisest loobumine

Campaign Manageri ja DV360 kasutamisest loobumise võimalusi on mitu:

a) kui seadistate brauseritarkvara nii, et eelkõige on blokeeritud kolmandate osapoolte küpsised, ei näidata teile kolmandast osapoolest pakkujate reklaame;

b) kui keelate konversioonide jälgimise küpsised, seadistades brauseri blokeerima domeenilt www.googleadservices.com pärit küpsised; see säte kustutatakse küpsiste kustutamisel;

c) kui keelate eneseregulatsiooni programmi „About Ads“ kuuluvatelt pakkujatelt pärit huvipõhised reklaamid järgmisel lehel toodud juhiste abil: http://www.aboutads.info/choices; see säte kustutatakse küpsiste kustutamisel;

d) kui keelate Firefoxi, Internet Exploreri või Google Chrome’i brauseris pistikprogrammi jäädavalt järgmisel lehel toodud juhiste abil: http://www.google.com/settings/ads/plugin;

e) võite kasutada Google’i reklaamieelistuste haldurit, et vaadata, eemaldada või lisada Google’i kategooriaid, mida see tehnoloogia võib teile huvipõhiste reklaamide näitamiseks kasutada

( https://adssettings.google.com/authenticated). Ülaltoodud lingi kaudu saate alla laadida ja installida brauserisse pistikprogrammi reklaamieelistuste küpsiste keelamiseks, et Google ei saaks koguda küpsiste abil loodud andmeid selle kohta, kuidas te veebilehti kasutate.

Me kohustume kaitsma teie isikuandmete puutumatust. Selle privaatsuspoliitika sätted kehtivad teile, kui te olete Lidl Eesti OÜ (edaspidi "Lidl") äripartner, seaduslik esindaja, töötaja, aktsionär või äripartneri tegelik kasusaaja.


Lidl kasutab isikuandmeid ainult kohustavate õigussätete, sealhulgas andmekaitse üldmääruse kohaselt. Meie äripartneritega lepinguliste suhete sõlmimise või jätkumise korral võime me töödelda isikuandmeid. Kasutatava teabe liik oleneb paljuski pakutavate teenuste liigist ja mõnda selle poliitika osa ei pruugita kõigil juhtudel rakendada.


Andmete kategooriad

Koostöö käigus kogub Lidl isikuandmeid (näiteks nimi, telefoninumber, e-posti aadress jne) vahetult teilt endalt, kuid teatud juhtudel võidakse isikuandmeid saada teistelt ettevõtetelt, finantsasutustelt, organisatsioonidelt, krediidiasutustelt, maksejõuetuse registritelt, riigiasutustelt või muudelt pooltelt. Üldisi isikuandmeid võidakse saada ka teavituskanalite kaudu.

Lidl võib koostöö eesmärgil töödelda järgmisi andmeid:

 • tuvastusandmed (näiteks ees- ja perekonnanimi ning muud kontaktandmed, isikukood, sünnikoha andmed, kodakondsus)
 • autentimise ja seaduslikkuse kontrollimise andmed (näiteks äriregistri väljavõtted)
 • ettevõtte andmed, samuti ametikoht ja osakond ettevõttes
 • meie ärisuhetega seotud andmed (näiteks makse- ja tellimisandmed)
 • ettevõtte struktuuri ja omandi, fotode ja videosalvestistega seotud andmed (näiteks kaupade tarnimise korral)
 • protokolli andmed, kasutajanimi ja identifikaator, kasutajatunnus
 • nõuete järgimisega seotud andmed (näiteks taustainfo, maksejõuetuse alane info, negatiivsed aruanded, info teenuse objektiga seotud kriminaaluurimiste kohta)
 • muud loetletud kategooriatega analoogilised andmed.

Kui te allkirjastate meiega sõlmitava lepingu elektroonilise allkirjaga, siis töötleme me teie allkirjaga seotud andmeid (sealhulgas e-posti aadressid, IP-aadressid, lepingudokumendi allkirjastamise ajatemplid). Peale selle on olemas mõnede dokumentide niinimetatud kvalifitseeritud elektroonilise allkirjaga allkirjastamise võimalus. Sel juhul töötleme me lisaks ülalkirjeldatud andmetele ka teie allkirjasertifikaadi andmeid. Sellised andmed on kättesaadavad kõigile lepingu vormistamises ja allkirjastamises osalevatele isikutele.


Andmete töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus

Andmete töötlemine toimub järgmistel alustel:


• lepinguliste kohustuste täitmiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b).

Kui teie füüsilise isikuna olete Lidli partner, siis tulenevad teie andmete töötlemise eesmärgid tavaliselt lepingueelsetest läbirääkimistest, mille käigus lepitakse kokku ärisuhetes, ja ühtlasi lepingulistest kohustustest.


• õiguslike kohustuste täitmiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt c).

Seejuures võib äripartneri isikuandmete töötlemine teatud juhtudel osutuda vajalikuks seadusnõuete täitmiseks. Sel juhul tulenevad töötlemise konkreetsed eesmärgid kehtivate õigusaktide nõuetest. Samasugused seadusnõuded hõlmavad säilitamise ja tuvastamise kohustusi, näiteks seoses kuritegelikul teel saadud rahaliste vahendite legaliseerimise vältimisega, maksukontrolli ja aruandluse kohustusega ning andmete töötlemisega asjaomaste asutuste päringu korral või seoses kohustavate seaduste (kuritegelikul teel saadud rahaliste vahendite legaliseerimise ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse) järgimise kontrollimisega.


• õigustatud huvide realiseerimiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f).

Kui te olete meie äripartneri töötaja, seaduslik esindaja (näiteks ettevõtte juhatuse liige või täievoliline esindaja), aktsionär või tegelik kasusaaja, siis kogume ja töötleme me ärisuhete raames teie ülalkirjeldatud andmeid meie õigustatud huvide realiseerimise eesmärgil.


Õigustatud huvid hõlmavad muuhulgas sobivate äripartnerite valimist, sotsiaalsete auditite läbiviimist sotsiaalsete standardite järgmise kontrollimiseks, ettevõtte kohta arvamusküsitluste korraldamist, kontaktisikute kontaktandmete töötlemist, töö tulemuste jaotamist erinevate äripartnerite vahel, äritehingute reserveerimist, läbirääkimisi kontaktisikutega, kes ei ole otsesed äripartnerid ega saa nendeks, ning digiteerimisega seotud töötlemist.


Muud õigustatud huvid on üritustele kutsumine, õiguslike nõuete täitmine ja õigusliku kahju vältimine (näiteks maksejõuetuse korral), seaduslikkuse kontrollid (näiteks rahastajate ja inkassofirmade korral), kaitse ohtude ja vastutusele võtmise hagide eest, õiguslike riskide ja majanduslike kahjude vältimine, potentsiaalselt kahjulike e-kirjade avastamine ja töötlemine, füüsilise ja logistilise ligipääsu kontrollimine, võimalike rikkumiste avastamine sisemiste vastavuskontrollide abil (näiteks konkurentsiseadusega vastuolus oleva käitumise dokumenteerimine), kuritegelike toimingute takistamine, ärisuhete tagajärjel tekkinud kahju reguleerimine, digivormingus lepingu tõhus ja kiire allkirjastamine, kinnitamise eesmärgil toimuva allkirjastamisprotseduuri protokollimine, kvalifitseeritud digiallkirja kehtivuse kontrollimine ja muud sisehalduse eesmärgid (näiteks kasutajate ja lepingute haldamine, projektide juhtimine ja hindamine, protsesside ja töö optimeerimine, andmete töötlemine autentimispiletite süsteemis ja IT-teenuste portaalides).


• nõusoleku alusel (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a).

Peale selle võib teie isikuandmete töötlemine põhineda isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a kohasel vabatahtlikul nõusolekul.


Andmete saajad / andmete saajate kategooriad

Meie ettevõttes pakutakse teie isikuandmetele juurdepääsu ainult nendele osakondadele ja töötajatele, kellele see on vajalik lepinguliste või õiguslike kohustuste täitmiseks või meie õigustatud huvide realiseerimiseks või kellele te olete andnud juurdepääsu eraldi nõusolekuavaldusega.


Lepinguliste suhete raames võivad ka vastutav töötleja, võimuorganid või teenusetarnijad pääseda teie andmetele juurde oma õiguslike kohustuste täitmiseks ja oma õigustatud huvide kaitsmiseks.


Andmekaitsenõuete järgimine tagatakse lepinguga. Andmeid võidakse lepinguliste kohustuste täitmise eesmärgil edastada ka Schwartzi kontserni kuuluvatele ettevõtetele.


Kui te olete sõlminud kontrollitud teenusesaajana raamlepingu Lidliga või kogu Schwartzi kontserniga, siis saavad Lidli või Schwartzi kontserni (Schwartz Beschaffung GmbH) ostu- ja hankeosakonnad ühendusevõtmiseks juurdepääsu äripartnerite andmetele ning kõik Schwartzi kontserni riiklikud vastavusosakonnad saavad juurdepääsu äripartnerite vastavuse kontrollimise andmetele. Sel juhul on andmete töötlemise alus isikuandmete kaitse üldmääruse kaasvastutuse alane artikkel 26. Andmed edastatakse meie kontsernist väljapoole ainult siis, kui me oleme kohustatud seda seaduse kohaselt tegema (näiteks ametliku uurimise korral).


Säilitamise tähtaeg / säilitamise tähtaja määramise kriteeriumid

Isikuandmeid säilitatakse seni, kuni see on vajalik eespool kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks. Konkreetne säilitamise tähtaeg võib asjaomase äripartneri ja Lidli vahelistest lepinguliste suhete tingimustest olenevalt varieeruda. Lidl säilitab isikuandmeid seadusega ettenähtud korra kohaselt ja mitte kauem, kui see on vajalik. Eriline tähendus on seejuures raamatupidamisseaduses kehtestatud õiguslikel säilitamiskohustustel, mis näevad ette seitsmeaastase säilitamistähtaja.


Andmete esitamise kohustus

Meie ärisuhete sisseseadmisega seoses tuleb teil esitada meile ärisuhete alustamiseks, realiseerimiseks ja katkestamiseks ning kaasnevate kohustuste täitmiseks vajalikud isikuandmed, mille saamine on meie õiguslik kohustus või mida meil on meie õigustatud huvide alusel õigus saada. Ilma nende andmeteta ei saa me tõenäoliselt teiega ärisuhetesse astuda.


Andmete edastamine kolmandatele pooltele

Kui andmete saajad edastavad isikuandmed väljapoole Euroopa majanduspiirkonda, siis võib selline edastamine toimuda vaid juhul, kui Euroopa Komisjon on kinnitanud kolmanda riigi andmekaitse piisava taseme, saajaga on sõlmitud piisava andmekaitsetaseme alane kokkulepe (näiteks EL-i tüüplepingu sätete kohaselt), me oleme saanud teilt selliste toimingute tegemiseks loa või see on kohaldatavate õigusaktide kohaselt meie õiguslik kohustus.


Isikuandmete töötlemise eest vastutava töötleja nimi ja kontaktandmed ning ettevõtte andmekaitsespetsialisti kontaktandmed.


Vastutav töötleja on ettevõte, millega te püüate ärisuhteid sisse seada või jätkata.


Kui andmeid töödeldakse koos üldise vastutava töötlejaga, siis annab vajalikku teavet vastav asutus, millega te püüate ärisuhteid sisse seada või jätkata. Nimetatud ettevõte vastutab ka isikuandmete kaitse üldmääruse kohaste kohustuste täitmise eest.


Kui teil on isikuandmete töötlemise ja kasutamise kohta küsimusi, siis võtke palun ühendust meie andmekaitsespetsialistiga aadressil: Lidl Eesti OÜ , A. H. Tammsaare tee 47 11316, Tallinn või e-posti aadressil: andmekaitse@lidl.ee

Lidl Plusi haldab ja kontrollib andmetöötlejana Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsberstrasse 1, 74167 Neckarsulm, Saksamaa. Asjakohase privaatsuspoliitika vaatamiseks klõpsa siin.

Lehekülje operaator järgmiste võrgulehtede jaoks:


YouTube: https://www.youtube.com/@lidleesti

Instagram: https://www.instagram.com/lidleesti

Facebook: https://www.facebook.com/lidleesti


Lidl Eesti OÜ, registrikood 14131773

A.H. Tammsaare tee 47

Tallinn, 11316

Telefon: 800 0049 108

E-post: klienditugi@lidl.ee

Teabe saamiseks muude küpsiste ja serverilogide kohta, mida me kasutame, soovitame tutvuda meie küpsiste kasutamise põhimõtetega.

Küsimuste korral või oma andmekaitsealaste õiguste kasutamise võite võtta ühendust meie andmekaitsespetsialistiga järgmisel aadressil:


Lidl Eesti OÜ

A. H. Tammsaare tee 47

Tallinn 11316

andmekaitse@lidl.ee