Banner

Äripartnerite privaatsuspoliitika

ÄRIPARTNERITE PRIVAATSUSPOLIITIKA

Me kohustume kaitsma teie isikuandmete puutumatust. Selle privaatsuspoliitika sätted kehtivad teile, kui te olete Lidl Eesti OÜ (edaspidi "Lidl") äripartner, seaduslik esindaja, töötaja, aktsionär või äripartneri tegelik kasusaaja.


Lidl kasutab isikuandmeid ainult kohustavate õigussätete, sealhulgas andmekaitse üldmääruse kohaselt. Meie äripartneritega lepinguliste suhete sõlmimise või jätkumise korral võime me töödelda isikuandmeid. Kasutatava teabe liik oleneb paljuski pakutavate teenuste liigist ja mõnda selle poliitika osa ei pruugita kõigil juhtudel rakendada.


Andmete kategooriad

Koostöö käigus kogub Lidl isikuandmeid (näiteks nimi, telefoninumber, e-posti aadress jne) vahetult teilt endalt, kuid teatud juhtudel võidakse isikuandmeid saada teistelt ettevõtetelt, finantsasutustelt, organisatsioonidelt, krediidiasutustelt, maksejõuetuse registritelt, riigiasutustelt või muudelt pooltelt. Üldisi isikuandmeid võidakse saada ka teavituskanalite kaudu.


Lidl võib koostöö eesmärgil töödelda järgmisi andmeid:

• tuvastusandmed (näiteks ees- ja perekonnanimi ning muud kontaktandmed, isikukood, sünnikoha andmed, kodakondsus)

• autentimise ja seaduslikkuse kontrollimise andmed (näiteks äriregistri väljavõtted)

• ettevõtte andmed, samuti ametikoht ja osakond ettevõttes

• meie ärisuhetega seotud andmed (näiteks makse- ja tellimisandmed)

• ettevõtte struktuuri ja omandi, fotode ja videosalvestistega seotud andmed (näiteks kaupade tarnimise korral)

• protokolli andmed, kasutajanimi ja identifikaator, kasutajatunnus

• nõuete järgimisega seotud andmed (näiteks taustainfo, maksejõuetuse alane info, negatiivsed aruanded, info teenuse objektiga seotud kriminaaluurimiste kohta)

• muud loetletud kategooriatega analoogilised andmed.


Kui te allkirjastate meiega sõlmitava lepingu elektroonilise allkirjaga, siis töötleme me teie allkirjaga seotud andmeid (sealhulgas e-posti aadressid, IP-aadressid, lepingudokumendi allkirjastamise ajatemplid). Peale selle on olemas mõnede dokumentide niinimetatud kvalifitseeritud elektroonilise allkirjaga allkirjastamise võimalus. Sel juhul töötleme me lisaks ülalkirjeldatud andmetele ka teie allkirjasertifikaadi andmeid. Sellised andmed on kättesaadavad kõigile lepingu vormistamises ja allkirjastamises osalevatele isikutele.


Andmete töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus

Andmete töötlemine toimub järgmistel alustel:


• lepinguliste kohustuste täitmiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b).

Kui teie füüsilise isikuna olete Lidli partner, siis tulenevad teie andmete töötlemise eesmärgid tavaliselt lepingueelsetest läbirääkimistest, mille käigus lepitakse kokku ärisuhetes, ja ühtlasi lepingulistest kohustustest.


• õiguslike kohustuste täitmiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt c).

Seejuures võib äripartneri isikuandmete töötlemine teatud juhtudel osutuda vajalikuks seadusnõuete täitmiseks. Sel juhul tulenevad töötlemise konkreetsed eesmärgid kehtivate õigusaktide nõuetest. Samasugused seadusnõuded hõlmavad säilitamise ja tuvastamise kohustusi, näiteks seoses kuritegelikul teel saadud rahaliste vahendite legaliseerimise vältimisega, maksukontrolli ja aruandluse kohustusega ning andmete töötlemisega asjaomaste asutuste päringu korral või seoses kohustavate seaduste (kuritegelikul teel saadud rahaliste vahendite legaliseerimise ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse) järgimise kontrollimisega.


• õigustatud huvide realiseerimiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f).

Kui te olete meie äripartneri töötaja, seaduslik esindaja (näiteks ettevõtte juhatuse liige või täievoliline esindaja), aktsionär või tegelik kasusaaja, siis kogume ja töötleme me ärisuhete raames teie ülalkirjeldatud andmeid meie õigustatud huvide realiseerimise eesmärgil.

Õigustatud huvid hõlmavad muuhulgas sobivate äripartnerite valimist, sotsiaalsete auditite läbiviimist sotsiaalsete standardite järgmise kontrollimiseks, ettevõtte kohta arvamusküsitluste korraldamist, kontaktisikute kontaktandmete töötlemist, töö tulemuste jaotamist erinevate äripartnerite vahel, äritehingute reserveerimist, läbirääkimisi kontaktisikutega, kes ei ole otsesed äripartnerid ega saa nendeks, ning digiteerimisega seotud töötlemist.

Muud õigustatud huvid on üritustele kutsumine, õiguslike nõuete täitmine ja õigusliku kahju vältimine (näiteks maksejõuetuse korral), seaduslikkuse kontrollid (näiteks rahastajate ja inkassofirmade korral), kaitse ohtude ja vastutusele võtmise hagide eest, õiguslike riskide ja majanduslike kahjude vältimine, potentsiaalselt kahjulike e-kirjade avastamine ja töötlemine, füüsilise ja logistilise ligipääsu kontrollimine, võimalike rikkumiste avastamine sisemiste vastavuskontrollide abil (näiteks konkurentsiseadusega vastuolus oleva käitumise dokumenteerimine), kuritegelike toimingute takistamine, ärisuhete tagajärjel tekkinud kahju reguleerimine, digivormingus lepingu tõhus ja kiire allkirjastamine, kinnitamise eesmärgil toimuva allkirjastamisprotseduuri protokollimine, kvalifitseeritud digiallkirja kehtivuse kontrollimine ja muud sisehalduse eesmärgid (näiteks kasutajate ja lepingute haldamine, projektide juhtimine ja hindamine, protsesside ja töö optimeerimine, andmete töötlemine autentimispiletite süsteemis ja IT-teenuste portaalides).


• nõusoleku alusel (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a).

Peale selle võib teie isikuandmete töötlemine põhineda isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a kohasel vabatahtlikul nõusolekul.


Andmete saajad / andmete saajate kategooriad

Meie ettevõttes pakutakse teie isikuandmetele juurdepääsu ainult nendele osakondadele ja töötajatele, kellele see on vajalik lepinguliste või õiguslike kohustuste täitmiseks või meie õigustatud huvide realiseerimiseks või kellele te olete andnud juurdepääsu eraldi nõusolekuavaldusega.


Lepinguliste suhete raames võivad ka vastutav töötleja, võimuorganid või teenusetarnijad pääseda teie andmetele juurde oma õiguslike kohustuste täitmiseks ja oma õigustatud huvide kaitsmiseks.


Andmekaitsenõuete järgimine tagatakse lepinguga. Andmeid võidakse lepinguliste kohustuste täitmise eesmärgil edastada ka Schwartzi kontserni kuuluvatele ettevõtetele.


Kui te olete sõlminud kontrollitud teenusesaajana raamlepingu Lidliga või kogu Schwartzi kontserniga, siis saavad Lidli või Schwartzi kontserni (Schwartz Beschaffung GmbH) ostu- ja hankeosakonnad ühendusevõtmiseks juurdepääsu äripartnerite andmetele ning kõik Schwartzi kontserni riiklikud vastavusosakonnad saavad juurdepääsu äripartnerite vastavuse kontrollimise andmetele. Sel juhul on andmete töötlemise alus isikuandmete kaitse üldmääruse kaasvastutuse alane artikkel 26. Andmed edastatakse meie kontsernist väljapoole ainult siis, kui me oleme kohustatud seda seaduse kohaselt tegema (näiteks ametliku uurimise korral).


Säilitamise tähtaeg / säilitamise tähtaja määramise kriteeriumid

Isikuandmeid säilitatakse seni, kuni see on vajalik eespool kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks. Konkreetne säilitamise tähtaeg võib asjaomase äripartneri ja Lidli vahelistest lepinguliste suhete tingimustest olenevalt varieeruda. Lidl säilitab isikuandmeid seadusega ettenähtud korra kohaselt ja mitte kauem, kui see on vajalik. Eriline tähendus on seejuures raamatupidamisseaduses kehtestatud õiguslikel säilitamiskohustustel, mis näevad ette seitsmeaastase säilitamistähtaja.


Andmete esitamise kohustus

Meie ärisuhete sisseseadmisega seoses tuleb teil esitada meile ärisuhete alustamiseks, realiseerimiseks ja katkestamiseks ning kaasnevate kohustuste täitmiseks vajalikud isikuandmed, mille saamine on meie õiguslik kohustus või mida meil on meie õigustatud huvide alusel õigus saada. Ilma nende andmeteta ei saa me tõenäoliselt teiega ärisuhetesse astuda.


Andmete edastamine kolmandatele pooltele

Kui andmete saajad edastavad isikuandmed väljapoole Euroopa majanduspiirkonda, siis võib selline edastamine toimuda vaid juhul, kui Euroopa Komisjon on kinnitanud kolmanda riigi andmekaitse piisava taseme, saajaga on sõlmitud piisava andmekaitsetaseme alane kokkulepe (näiteks EL-i tüüplepingu sätete kohaselt), me oleme saanud teilt selliste toimingute tegemiseks loa või see on kohaldatavate õigusaktide kohaselt meie õiguslik kohustus.


Isikuandmete töötlemise eest vastutava töötleja nimi ja kontaktandmed ning ettevõtte andmekaitsespetsialisti kontaktandmed.


Vastutav töötleja on ettevõte, millega te püüate ärisuhteid sisse seada või jätkata.


Kui andmeid töödeldakse koos üldise vastutava töötlejaga, siis annab vajalikku teavet vastav asutus, millega te püüate ärisuhteid sisse seada või jätkata. Nimetatud ettevõte vastutab ka isikuandmete kaitse üldmääruse kohaste kohustuste täitmise eest.


Kui teil on isikuandmete töötlemise ja kasutamise kohta küsimusi, siis võtke palun ühendust meie andmekaitsespetsialistiga aadressil: Lidl Eesti OÜ , A. H. Tammsaare tee 47 11316, Tallinn või e-posti aadressil: andmekaitse@lidl.ee.