Banner

Sotsiaalmeedia privaatsuspoliitika

SOTSIAALMEEDIA PRIVAATSUSPOLIITIKA

1. Vastutav isik

Osaliselt vastutame allpool viidatud andmete kogumise ja töötlemise eest meie, Lidl Eesti OÜ, asukoht AH Tammsaare tee 47, Tallinn 11316, ja osaliselt vastavad võrguplatvormide operaatorid ("platvormid").


Teatud töötlemise puhul tegutseme meie ja platvormi haldaja ka ühiste vastutavate töötlejatena IKÜM-i artikli 26 tähenduses (töötlemine 4. peatüki kohaselt).


Meie, Lidl Eesti OÜ ("Lidl"), haldame järgmisi võrgulehti ("Lehed"):

2. Platvormi operaatori kohustused

Me ei saa mõjutada teie isikuandmete töötlemise ulatust, tüüpi ja eesmärki sotsiaalmeediateenuse pakkuja poolt ning saame teid teavitada ainult vastavalt oma teadmiste tasemele.


Teenusepakkuja vastutab ainuisikuliselt kogu oma IT-infrastruktuuri haldamise, andmekaitse eeskirjade järgimise ja teiega kasutajasuhte säilitamise eest (kui olete tema sotsiaalvõrgustiku registreeritud kasutaja). Lisaks vastutab teenusepakkuja ainuisikuliselt kõigi teie andmete kasutajaprofiiliga seotud küsimuste eest, millele meil ettevõttena puudub juurdepääs.


Lisaks viitame siinkohal selgelt sotsiaalmeedia pakkuja privaatsuspoliitikale:

Osana oma sotsiaalmeedia platvormi kasutamisest töötleb teie isikuandmeid tavaliselt ka vastav teenusepakkuja serverites kolmandates riikides, eelkõige USA-s.


Kui olete suhtluse ajal sisse logitud ka sotsiaalmeedia teenusepakkujasse, näiteks Facebooki, on see võimeline õppima teie kasutajanime või, kui see on salvestatud, teie pärisnime ja määrama suhtluse teie profiilile.


Eelnimetatud andmed võimaldavad ka sotsiaalmeediateenuste pakkujatel luua oma eesmärkidel pseudonüümitud (isikustamata) ja potentsiaalselt ka isikustatud kasutusprofiile.


Kui aktiveeritud pistikprogrammiga suheldakse (nt Facebooki “meeldimised”), võib sotsiaalmeedia pakkuja salvestada teie seadmesse küpsise, mis võimaldab ka teie profiili tuvastada.


Kui pistikprogramm on aktiveeritud, salvestatakse teie IP-aadress ja salvestatakse küpsis, olenemata sellest, kas olete sotsiaalmeedia pakkuja kasutaja.


Selliste küpsiste säilitamise kestus ei ole meile teada ja me ei saa seda mõjutada. Kui logite edaspidi sisse sotsiaalmeedia pakkujasse, võidakse mitteliikmete puhul luua mis tahes salvestatud küpsis hiljem kasutusprofiili kui te tulevikus sotsiaalmeedia pakkujasse sisse logite.


Pange tähele, et kui sotsiaalmeedia pistikprogramm on aktiveeritud, saab teie isikuandmeid salvestada, töödelda ja kasutada ka väljaspool Ühendkuningriiki või Euroopa Liitu riikidesse, kus ei ole piisavat ja sobivat andmekaitse taset. Ühendkuningriik või Euroopa Liit.


Ülaltoodud tegevuste vältimiseks saate meie veebisaidil küpsiseid takistada/kustutada, kuigi see võib mõjutada teie kasutuskogemust.


3. Meie vastutus

a) Meie kohalolek sotsiaalvõrgustikes


Meiepoolse andmetöötluse eesmärk:

Andmetöötluse eesmärk meie veebilehtedel on teavitada kliente pakkumistest, toodetest, teenustest, tutvustustest, konkurssidest, faktiteemadest, ettevõtte uudistest ja suhtlusest veebilehe külastajatega, samuti vastata vastavatele päringutele, kiitustele või kriitikale.


Jätame endale õiguse vajadusel sisu kustutada. See kehtiks rikkuvate või ebaseaduslike postituste, vaenu õhutavate kommentaaride, vihjavate kommentaaride (selgelt seksuaalse sisuga) või manuste (nt pildid või videod) kohta, mis võivad rikkuda autoriõigusi, isikuõigusi, kriminaalseadusi või Lidli eetilisi põhimõtteid.


Vajadusel jagame teie sisu oma saidil ja suhtleme teiega platvormi kaudu. Andmete töötlemine toimub meie avalike suhete ja suhtluse huvides.


Veebilehtede haldaja ei mõjuta teie andmete töötlemist Lidli poolt kliendisuhtluse või võistluste raames.


Teie poolt meie lehtedele sisestatud andmed, nagu kommentaarid, videod, pildid, meeldimised, avalikud sõnumid jne, on avaldatud platvormi pakkujate poolt ning me ei kasuta ega töötle neid mingil ajal muul eesmärgil.


Saajad / saajate kategooriad:

Vajadusel jagame teie sisu meie saidil, kui see on platvormi funktsioon, ja suhtleme suhtlusvõrgustike kaudu. Kui esitate meile platvormil taotluse, võime teid vajaduse korral suunata muudele turvalistele suhtluskanalitele, mis tagavad konfidentsiaalsuse. Teil on alati võimalus saata konfidentsiaalsed päringud meie postiaadressile trükises toodud aadressil.


Seoses andmetega, mida esitate meile konfidentsiaalselt (nt privaatsõnumi, kirja või e-posti teel), välistame üldjuhul andmete edastamise kolmandatele osapooltele väljaspool Lidl Gruppi. Erandjuhtudel töötlevad andmeid meie nimel meie lepingulised töötlejad. Kõik need on hoolikalt valitud ja meie poolt auditeeritud ning lepingujärgselt kohustatud täitma oma juriidilisi kohustusi. Meil võib olla vaja edastada teie konfidentsiaalse päringu väljavõtted lepingupartneritele (nt tootespetsiifiliste päringute tarnijad), et teie päringut töödelda. Sellistel juhtudel muudetakse taotlus siiski eelnevalt anonüümseks, nii et kolmas osapool ei saaks tuvastada teile mingit viidet. Kui teie isikuandmeid on üksikjuhtudel vaja edastada, teavitame teid sellest eelnevalt ja saame teie nõusoleku.


Säilitusaeg / säilitusaja määramise kriteeriumid:

Kõik meile saadetud isikuandmed (soovitused, kiitused või kriitika) kustutame või teeme turvaliselt anonüümseks hiljemalt 90 päeva jooksul pärast lõpliku vastuse saatmist. 90-päevane säilitamise aeg on tingitud asjaolust, et aeg-ajalt võib juhtuda, et kliendina võtate meiega samas asjas uuesti ühendust ja siis peame saama viidata varasemale kirjavahetusele. Kogemused on näidanud, et 90 päeva pärast meie vastust reeglina enam küsimusi ei teki.


Kõik teie avalikud postitused jäävad veebisaidi ajaskaalale määramata ajaks, välja arvatud juhul, kui me kustutame selle aluseks oleva teema uuendamise, seaduse või meie juhiste rikkumise tõttu või kui ise kustutate postituse.Meil ei ole kontrolli teie andmete kustutamise üle operaatori poolt. Seetõttu kehtivad lisaks vastava operaatori andmekaitsereeglid.


b) Loteriid


Andmetöötluse eesmärgid / õiguslik alus:

Teil on võimalus osaleda erinevates loosimistes meie veebisaidil, vastavalt meie uudiskirjale või meie lehtedel sotsiaalvõrgustikes. Kui vastavas loteriis ei ole märgitud teisiti või kui te ei ole andnud meile oma selgesõnalist nõusolekut, kasutatakse isikuandmeid, mille meile loteriis osaledes esitate, ainult loosimise eesmärgil (nt võitjate selgitamiseks, võitjate teavitamiseks, saatmiseks). auhinnad, vajaduse korral võitjate anonüümne teatamine). Kui tegutsete asjaomases suhtlusvõrgustikus oma pärisnime all või tunnete teid ära teie profiilil olevate fotode järgi, ei saa me välistada, et teised kasutajad tuvastavad teid.


Loteriide puhul on andmetöötluse õiguslik alus üldjuhul IKÜM artikli 6 lõike 1 punkt b. Kui loterii raames esitatakse nõusolekuavaldus, on nõusoleku alusel töötlemise õiguslikuks aluseks IKÜM artikli 6 lõike 1 punkt a. Kui olete loterii raames nõusoleku andnud, on teil võimalus antud nõusolek igal ajal tagasi võtta ja see kehtib ka edaspidi.


Saaja/saajate kategooriad:

Kolmandatele isikutele üleandmine toimub ainult juhul, kui see on vajalik loterii läbiviimiseks või auhinna väljasaatmiseks (nt auhinna saadab loosi sponsor või andmed edastatakse logistikaettevõttele) või kui olete meile andnud oma selgesõnalise nõusoleku. Pange tähele, et mõnel suhtlusportaalil on osalemine võimalik ka otse avalikult vaadatavatel lehtedel (nt teadetetahvlil või kommentaaride kaudu), et meiega suhtlemisel saaksid ka teised kasutajad teie osalemise fakti avalikult näha. Lisaks saab sellistel puhkudel vastaval lehel ära tunda, et oled võitnud. Kui tegutsete vastavas suhtlusvõrgustikus oma pärisnime all või olete äratuntavad teie profiilil olevate fotode järgi, ei saa me välistada, et teised kasutajad tuvastavad teid.


Säilitamise kestus / säilitamise kestuse määramise kriteeriumid:

Pärast loosimise lõppemist ja võitjate väljakuulutamist kustutatakse osalejate isikuandmed loteriihaldusportaalist kahe nädala jooksul alates auhinna väljasaatmisest. Võiduesemete puhul säilitatakse võitjate andmeid kõigi juriidiliste garantiinõuete kehtivusaja jooksul, et vajadusel oleks võimalik auhinda parandada või asendada. Osaledes lehel (nt postituse või kommentaariga) loosis, ei mõjuta me teie andmete kustutamist operaatori poolt. Seetõttu kehtivad täiendavalt vastava lehe operaatori andmekaitsereeglid.


c) Sotsiaalne kuulamine


Andmetöötluse eesmärgid / õiguslik alus:

Lisaks teabele, mida meile otse platvormi kaudu edastate, kasutame edaspidi nn sotsiaalset kuulamist, et saada ülevaade sellest, kuidas meie tooteid ja teenuseid tajutakse, ning teha kindlaks võimalikud täiustused. Lisaks hinnatakse platvormidel olevaid artikleid vastavalt otsingujärjekorrale (nt uue tootesarja jaoks). Arvesse lähevad ainult need artiklid, mille olete piiranguteta vaatajaskonnale vabalt kättesaadavaks teinud.


Kogutavate andmete hulga määrab peamiselt kõnealuse artikli tüüp ja sisu; Näiteks võib see mõjutada tekstivormingus edastamist või üleslaaditud pildifaili. Mõnel juhul võib kasutatav kasutajatunnus olla ka asjakohane, kui Lidl soovib probleemide lahendamisel abi pakkuda. Mõnikord saame ka vastavatelt platvormide operaatoritelt teavet konkreetsete artiklite leviku kohta.


Isikuandmete töötlemise õiguslik alus sotsiaalse kuulamise kontekstis on IKÜM-i artikli 6 lõike 1 punkt f, kuna meil on õigustatud huvi tuvastada oma toodetes ja teenustes esinevad puudused ja olla võimeline sellele vabalt kättesaadava tagasiside kaudu asjakohaselt reageerima.


Saaja/saajate kategooriad:

Sotsiaalse kuulamise kontekstis töödeldavaid isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele.


Säilitamise kestus / säilitamise kestuse määramise kriteeriumid:

Lidl ei säilita vastavaid andmeid püsivalt, vaid analüüsib neid ainult sihipäraselt potentsiaalselt vajalike vastumeetmete kontekstis.


4. Ühine vastutus

Meil on ühine vastutussuhe järgmiste platvormi pakkujatega:

Facebook: https://en-gb.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

LinkedIn: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=eng-eng

Platvormi operaatorid ja meie vastutame ühiselt kasutatavate veebijälgimise meetodite eest. Veebi jälgimine võib toimuda ka sõltumata sellest, kas olete platvormile sisse logitud või registreerunud. Soovime rõhutada, et me ei saa mõjutada platvormi veebijälgimise meetodeid (nt välja lülitada).


Veebijälgimise meetodite õiguslikuks aluseks on teie antud nõusolek.


Lisateavet saajate või adressaatide kategooriate ning salvestusperioodi või salvestusperioodi määramise kriteeriumide kohta leiate platvormi operaatorite vastavatest privaatsuspoliitikatest. Meil ei ole neile mingit mõju.


Oma õiguste kasutamise võimalused nende veebijälgimise meetodite takistamiseks või nõusoleku tagasivõtmiseks leiate punktis 2 loetletud platvormi operaatorite vastavatest privaatsuspoliitikatest. Samuti saate platvormi operaatoritega ühendust võtta, kasutades selleks toodud kontaktandmeid.


Mis puudutab platvormi pakkuja meile edastatud statistikat, siis saame seda mõjutada ja ära hoida vaid piiratud ulatuses. Siiski jälgime, et meile ei tehtaks täiendavat valikulist statistikat.


Samuti pange tähele, et platvormi operaator kasutab teie profiili ja käitumisandmeid vastavalt oma kasutus- ja andmekaitsemäärustele, et hinnata teie harjumusi, isiklikke suhteid ja eelistusi. Lidl ei mõjuta teie andmete töötlemist ega edastamist platvormi operaatori poolt.


5. Andmete töötlemine kolmandas riigis

Vajadusel võib teie platvormi kasutamine kaasa tuua teie andmete töötlemise kolmandas riigis (väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda). Lisateavet teie andmete töötlemise kohta kolmandas riigis, mille üle Lidl ei oma mõju, vaadake jaotises 1 loetletud platvormi operaatorite vastavaid privaatsuspoliitikaid.

6.Teie õigused andmesubjektina

a) ülevaade

Lisaks taganemisõigusele, mis ütleb, et saate meile antud nõusoleku tagasi võtta vastavalt seadusele, on teil järgmised õigused:

 • õigus saada teavet meie valduses olevate teie isikuandmete kohta vastavalt IKÜM-i artiklile 15;
 • õigus parandada ebaõigeid või mittetäielikke andmeid vastavalt IKÜM-i artiklile 16,
 • õigus kustutada teie andmed, mida oleme salvestanud vastavalt IKÜM-i artiklile 17,
 • õigus piirata oma andmete töötlemist vastavalt IKÜM-i artiklile 18,
 • IKÜM artikli 20 alusel õigus andmete teisaldamisele;
 • õigus esitada vastuväiteid IKÜM-i artikli 21 alusel.

(b) õigus saada teavet IKÜM-i artikli 15 alusel

IKÜM artikli 15 lõike 1 kohaselt on teil õigus saada vastutavalt töötlejalt nõudmise korral ja tasuta väljavõte teie kohta salvestatud isikuandmete kohta. See hõlmab eelkõige järgmist:

 • isikuandmete töötlemise eesmärk;
 • töödeldavate isikuandmete kategooriad;
 • andmed saajate või adressaatide kategooriate kohta, kellele on edastatud või edastatakse teavet teie isikuandmete kohta;
 • teie isikuandmete säilitamise kavandatav kestus või kui konkreetne teave pole võimalik, siis säilitustähtaja määramise kriteeriumid;
 • õigus nõuda oma isikuandmete parandamist või kustutamist, õigus piirata töötlemist vastutava töötleja poolt või õigus esitada vastuväiteid sellisele töötlemisele;
 • õigus esitada kaebus järelevalveasutusele;
 • kogu kättesaadav teave andmete päritolu kohta, kui isikuandmeid ei ole saadud andmesubjektilt;
 • automatiseeritud otsuste tegemine, sealhulgas profiilide koostamine vastavalt IKÜM-i artikli 22 lõigetele 1 ja 4, ning vähemalt nendel juhtudel tõhus teave selle loogika ja asjakohasuse ning sellise töötlemise prognoositavate tagajärgede kohta andmetele.
 • Kui isikuandmeid edastatakse kolmandasse riiki või rahvusvahelisse organisatsiooni, on teil õigus saada teavet edastamisel rakendatud kaitsemeetmetest vastavalt IKÜMIKÜM-i artiklile 46.

(c) Õigus isikuandmete parandamisele vastavalt IKÜM-i artiklile 16

Teil on õigus nõuda teiega seotud ebatäpsete isikuandmete viivitamatut parandamist. Võttes arvesse töötlemise eesmärke, on teil õigus nõuda mittetäielike isikuandmete täiendamist, sh täiendava parandusteatise teel.


(d) Õigus isikuandmete kustutamisele vastavalt IKÜM-i artiklile 17

Teil on õigus nõuda oma isikuandmete viivitamatut kustutamist, kui kehtib üks järgmistest tingimustest:

 • isikuandmed ei ole enam vajalikud eesmärkidel, milleks neid koguti või muul viisil töödeldi;
 • võtate tagasi oma nõusoleku, mille alusel töötlemine toimus IKÜM artikli 6 lõike 1 punkti a või artikli 9 lõike 2 punkti a kohaselt ning töötlemiseks puudub muu seaduslik alus;
 • esitate IKÜM-i artikli 21 lõike 1 või 2 alusel töötlemisele vastuväite ning IKÜM-i artikli 21 lõike 1 puhul puuduvad töötlemiseks piisavad alused;
 • isikuandmeid töödeldi ebaseaduslikult;
 • isikuandmete kustutamine on vajalik juriidiliste kohustuste täitmiseks;
 • isikuandmed saadi infoühiskonna teenuste seaduse kontekstis vastavalt IKÜM-i artikli 8 lõikele 1.
 • Kui oleme isikuandmeid avaldanud, võtame meie käsutuses olevat tehnoloogiat ja juurutamiskulusid arvesse võttes kasutusele vastavad meetmed andmete kustutamiseks ning teavitame teie andmeid töödelnud kolmandaid isikuid, et nad kustutaksid ka kõik lingid. , koopiad või reproduktsioonid, mis sisaldavad teie isikuandmeid teie taotluse alusel.

(e) Õigus töötlemise piiramisele vastavalt IKÜM-i artiklile 18

Teil on õigus nõuda meilt teie isikuandmete töötlemise piiramist, kui kehtib üks järgmistest tingimustest:

 • olete vaidlustanud oma isikuandmete õigsuse;
 • töötlemine on ebaseaduslik; ja te taotlete oma isikuandmete kasutamise piiramist, mitte nende kustutamist;
 • andmesubjekt ei vaja enam isikuandmeid töötlemise eesmärgil, kuid andmesubjekt vajab isikuandmeid õigusnõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks; või
 • esitate IKÜM artikli 21 lõike 1 kohaselt töötlemisele vastuväite ja veel ei ole kindlaks tehtud, kas vastutava töötleja õigustatud alused on ülimuslikud andmesubjekti omadest.

(f) õigus andmete teisaldatavusele vastavalt IKÜM-i artiklile 20

Teil on õigus saada meile esitatud isikuandmeid struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus ning edastada need andmed teisele vastutavale isikule. Sel juhul ei ole meie poolt sellisele tegevusele takistusi, kui

 • töötlemine põhineb IKÜM-i artikli 6 lõike 1 punktile a või artikli 9 lõike 2 punktile a vastaval nõusolekul või töötlemine toimub lepingu artikli 6 lõike 1 punkti b kohaselt. IKÜM; ja
 • töötlemine toimub automatiseeritud vahenditega.

Lähtudes teie õigusest andmete teisaldamisele, on teil õigus isikuandmete edastamisele otse meilt teisele vastutavale isikule, kui see on tehniliselt teostatav.


(g) Õigus esitada vastuväiteid vastavalt IKÜM-i artiklile 21

IKÜM-i artikli 21 lõike 1 tingimuste kohaselt on võimalik isikuandmete töötlemisele vastuväiteid esitada teie konkreetse olukorraga seotud põhjustel.


Ülaltoodud üldine vastuväidete esitamise õigus kehtib IKÜM-i artikli 6 lõike 1 punkti f alusel andmekaitsereeglites kirjeldatud töötlemise eesmärkidele. Erinevalt konkreetsest õigusest esitada vastuväiteid ärilistel eesmärkidel töötlemisele oleme me IKÜM-i alusel kohustatud kasutama seda üldist vastuväidete esitamise õigust ainult siis, kui annate meile teavet olulistel põhjustel, nagu võimalik oht elule või tervisele. Samuti on võimalus pöörduda Lidli eest vastutava järelevalveasutuse või Lidli andmekaitseaspetsialisti poole.


h) õigus esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele vastavalt IKÜM-i artiklile 77

Samuti on teil igal ajal õigus esitada kaebus pädevale andmekaitse järelevalveasutusele. Selleks võite pöörduda Eesti andmekaitse järelevalveasutuse Andmekaitseinspektsiooni poole.


7. Kontaktpunkt

Kontaktpunkt andmekaitsealaste küsimuste korral

Kui soovite saada selgitusi oma andmetöötlusõiguste (andmekaitseõiguste) kohta, võite pöörduda Lidli andmekaitsespetsialisti poole punktis 1 nimetatud aadressil viitega "Andmekaitseametnik" või järgmisel e-posti aadressil andmekaitse@lidl.ee.