Eetikakoodeks

EESSÕNA


Schwarz Group pöörab koostöös äripartneritega ja kogu tarneahelas suurt tähelepanu sotsiaalsele ja keskkonnaalasele jätkusuutlikkusele. Äripartneritele mõeldud eetikakoodeks kirjeldab äripartneritega koostöö juhtpõhimõtteid jätkusuutlikkuse kontekstis.

Eetikakoodeksis sõnastatud põhimõtted kujutavad endast miinimumstandardeid, millest meie ärisuhtes kinni pidada. Juhised põhinevad järgmistel rahvusvahelistel suunistel ja põhimõtetel:


Inimõiguste ülddeklaratsioon;

ÜRO ülemaailmne kokkulepe (UNGC);

ÜRO ettevõtluse ja inimõiguste juhtpõhimõtted;

ÜRO lapse õiguste konventsioon;

ÜRO konventsioon naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta;

OECD suunised rahvusvahelistele ettevõtetele;

Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) tööalaste aluspõhimõtete ja põhiõiguste deklaratsioon;

Pariisi kliimakokkulepe.

Lisaks eetikakoodeksis sisalduvatele põhimõtetele tuleb äritegevuse riikides täita riiklikke ja asjakohaseid seadusi ja nõudeid. Esmatähtsad on alati need kohaldatavad eeskirjad ja õigusaktid, mis vastava kaitse tagamiseks kõige paremini sobivad.

Eetikakoodeksis sõnastatud standardeid tuleb järgida ja rakendada ettevõttes vastavate eeskirjadega.

Altkäemaks, ebaseaduslik vastutasu ja muud korruptsiooni liigid on keelatud. Lisaks peavad äripartnerid ja nende tegevus vastama kõikidele oma tööstusharus kehtivatele erialastele standarditele.


1. Töö

1.1 Diskrimineerimise keeld

Äripartner on kohustatud vältima igasugust diskrimineerimist. Ennekõike ei tohi ühtegi inimest seada ebasoodsamasse olukorda tema vanuse, soo, seksuaalse orientatsiooni, puude, rahvuse, etnilise tausta, rassi, nahavärvi, religiooni või ideoloogia, poliitilise tagakiusamise, sotsiaalse tausta või perekonnaseisu tõttu. Diskrimineerimisega on tegu juhul, kui isik satub ülaltoodu tõttu või muudel objektiivselt põhjendamatutel põhjustel ebasoodsamasse olukorda.

Kõikides väljaõppe ning isikliku ja erialase arengu aspektides tuleb tagada meeste ja naiste võrdne kohtlemine.


1.2 Õiglane kohtlemine

Äripartner ei tohi mingil tingimusel kasutada sunnitööd või mittevabatahtlikku vanglatööjõudu.

Partner peab tagama, et töökohal ei esineks karmi ega julma kohtlemist. Ennekõike hõlmab see seksuaalset ahistamist, kehalist karistamist, vaimset ja füüsilist sundi ning töötajate verbaalset väärkohtlemist. Samuti ei tohi töötajaid eeltooduga ähvardada.


1.3 Töötasu ja tööaeg

Äripartner peab täitma kõiki kohaldatavaid seadusi, nõudeid ja tööstusharu standardeid, mis puudutavad palka ja töötunde. Palgad ja muu töötasu peavad vähemalt vastama seaduses sätestatud nõuetele ja kohaliku tööstuse standarditele. Need peavad olema selgelt määratletud ja/või regulaarsed. Eesmärk on maksta palka ja muid töötasusid, mis katavad elamiskulud, mida ei suuda katta seaduses kehtestatud miinimumpalk. Mahaarvamised mitterahaliste soodustuste eest on lubatud vaid juhul, kui nende ulatus on mitterahalise soodustuse väärtusega võrreldes piiratud ja mõistlik. Äripartner peab tasuma seaduses nõutud sotsiaalkindlustusmakseid ja hüvitisi, millele on töötajatel riigi seaduste alusel õigus (nt kindlustushüvitisi, ületunnitöö tasu ja puhkusetasu).

Lisaks peavad töötajad saama selget ja regulaarset teavet oma töötasu ülesehituse kohta. Töösuhtest tulenevad kohustused tuleb teksti kujul kirja panna ja töötajale töölepingus esitada. Äripartneril ei ole lubatud hoida kinni makseid töövahendite ja või muude seotud vahendite arvelt.

Töötajad ei tohi töötada rohkem, kui seaduses lubatud töötunnid ette näevad. Kinni tuleb pidada ametlikest riigipühadest. Lisaks ei tohi töötajatelt nõuda regulaarset töötamist enam kui 48 tundi nädalas ja koos ületundidega enam kui 60 tundi nädalas. Ületunnitöö peab olema vabatahtlik ning selle eest tasutakse eraldi vastavalt riigi seadustele või kompenseeriva puhkeajana. Igal töötajal on õigus pärast kuut järjestikust tööpäeva vähemalt ühele vabale päevale.


1.4 Ühinemisvabadus

Äripartner tagab oma töötajatele õiguse ühinemisvabadusele. Töötajatel on õigus pidada koosolekuid vastavalt kohaldatavatele seadustele, luua ametiühingud ja esindusorganeid ning nendega liituda. Samuti on töötajatel õigus töökoha ja palgaga seotud küsimustes osaleda kollektiivläbirääkimistes. Mitte mingil juhul ei tohi selliste õiguste kasutamine kaasa tuua meetmetega ähvardamist.


1.5 Tervis ja ohutus

Äripartner tagab ohutu töökeskkonna. Töökeskkond ja -vahendid peavad vastama kohaldatavatele seadustele ja nõuetele. Töökohas ja tootmisettevõtetes on keelatud igasugune inimõiguste rikkumine. Lisaks tuleb kinni pidada tuleohutus- ja hädaabistandarditest.

Erilist tähelepanu tuleb pöörata sellele, et noored töötajad ei satuks olukorda, mis on nende füüsilisele ja vaimsele tervisele ja arengule ohtlik või ebaturvaline. Töötajad peavad saama regulaarselt kohapealseid töötervishoiukoolitusi. Samuti tuleb tagada töökohtade piisav hügieenilisus. Kui äripartner tagab töötajatele majutuse, kehtivad samad nõuded ka majutuskohale.

Ametisse määratakse juhatuse esindaja, kelle ülesanne on tagada kõikidele töötajatele ohutu ja tervislik töökeskkond ning juurutada ja rakendada töökohal vastavaid standardeid.


1.6. Distsiplinaarkaristused

Distsiplinaarkaristused peavad olema kooskõlas riigi seaduste ja rahvusvaheliselt tunnustatud inimõigustega. Rakendada ei tohi ebamõistlikku distsiplinaarkaristust, eriti kui see hõlmab töötasu, sotsiaalkindlustusmaksete või dokumentide (nt ID-kaartide) kinnipidamist või keeldu töökohast lahkuda.

Samuti peab äripartner lugu pidama töötaja õigusest leping lõpetada.


1.7 Lapstööjõu kasutamise keeld ja alaealiste kaitse

Äripartner ei tohi kasutada lapstööjõudu ning peab täitma alaealiste kaitset puudutavaid nõudeid. Minimaalne värbamisvanus ei tohi olla väiksem kui seaduslik koolilõpetamisiga. Mitte mingil juhul ei tohi töötaja olla noorem kui 15 eluaastat või kui riiklik seadus seda lubab, siis vastavalt ILO konventsioonile nr 138 noorem kui 14 eluaastat.

Kinni tuleb pidada alaealiste kaitset puudutavatest riiklikest seadustest ja rahvusvahelistest standarditest. Samuti ei tohi noored töötajad töötada öötundidel.


2. Keskkond

2.1 Keskkonnakaitseseadused

Äripartner peab täitma kohaldatavaid keskkonnaalaseid seadusi ja eeskirju koos neisse tehtavate täiendustega.

Äripartneri tegevus peab olema kooskõlas jäätme-eeskirjade, saastekontrolli- ja veekaitsestandardite ja nõuetega. Äripartner peab täitma kõiki ohtlike ainetega seotud eeskirju. Eriti kehtib see ohtlike ainete hoiustamise, käitlemise ja neist vabanemise kohta. Töötajad peavad saama juhiseid selle kohta, kuidas ohtlike materjalide ja ainetega ümber käia.


2.2 Ressursid ja keskkonna reostamine

Keskkonna reostamist tuleb vältida mõistlikult võimalikus ulatuses või seda vähemalt minimeerida. Keskkonna ja kliima kaitsmine ning bioloogilise mitmekesisuse toetamine on jätkuv väljakutse, millega on võimalik toime tulla vaid järjepidevalt kaitsetaset tõstes. Selleks tuleb püsivalt vähendada vahendite tarbimist, reostamist ja heiteid ning tekkivat jäätmehulka. Äripartner peab selle nimel oma tegevuses tegema mõistlikke jõupingutusi.


3. Nõuetele vastavus

3.1 Alltöövõtjad

Äripartneri heaks teenuste pakkumisel töötavad alltöövõtjad peavad vastama standarditele, mis on samaväärsed käesolevas eetikakoodeksis kirjeldatule. Äripartner on kohustatud neid eetikakoodeksi nõuetest teavitama ja neilt nõudma siin kirjeldatud nõuete ja standardite täitmist.


3.2 Rikkumisest teavitamine ja nõuetekohane koostöö

Äripartner on kohustatud põhjendamatu viivituseta teavitama eetikakoodeksi rikkumisest, mis on talle teatavaks saanud. Nõudmise korral koostab äripartner rikkumistest kirjaliku aruande. Selles peab sisalduma rikkumise üksikasjalik kirjeldus, seotud isikute nimed ja rikkumise tegelikud või võimalikud tagajärjed (nt regulatiivmeetmed). Äripartner peab tegema koostööd rikkumisega seoses võetavate meetmete rakendamisel. Niisugune teade tagab äripartneri seaduslikud huvid ja võtab arvesse selle töötajate õigusi, ennekõike isikuandmete kaitset ja ärisaladuste kaitset. Eelmainitu kehtib ka alltöövõtja tasandil toimunud rikkumiste kohta.

Samuti tuleb luua ettevõttesisene süsteem vastavate standardite rikkumisest teada andmiseks; rikkumisest teavitanud töötajaid ei tohi selle tulemusena karistada ega diskrimineerida.


3.3 Auditid

Äripartner lubab auditeerida oma vastavust käesolevale eetikakoodeksile. Sellel otstarbel annab see päringutele kirjalikud vastused ning võimaldab oma ettevõtte kohapealset kontrollimist. Äripartner annab juurdepääsu asjaomasele dokumentatsioonile ulatuses, mis on vajalik vastava auditi läbi viimiseks. Auditi läbiviimiseks võidakse kaasata teisi isikuid (nt audiitoreid).

Vastava päringu korral nõuab äripartner teenuste osutamiseks kaasatud alltöövõtjatelt, et ka nemad annaksid kliendile vastavad auditeerimisõigused.


3.4 Lepingu lõpetamine

Käesolevas eetikakoodeksis märgitud mis tahes kohustuste rikkumise korral võidakse äripartnerile anda mõistlik aeg rikkumise heastamiseks või, kui see ei ole rikkumise olemuse tõttu võimalik, rikkumisteade. Kui äripartner ei suuda seatud tähtaja jooksul rikkumist heastada või rikub korduvalt eetikakoodeksit, võib teine pool lepingu ette teatamata lõpetada. Korduvate raskete rikkumiste korral võidakse leping ette teatamata lõpetada ilma rikkumise kõrvaldamise perioodi määramata või rikkumisteadet väljastamata. Muid õigusi, eriti võimalikke kahjunõudeid, see ei mõjuta.