Kraabi Plus tingimused

1. Kupongikampaania eesmärk

Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, Saksamaa (edaspidi „Lidl“ või „Lidl Stiftung“) korraldab kupongikampaania nimega „Kraabi Plus“ (edaspidi „Kraabi Plus“), mis on kättesaadav ainult mobiilirakenduses Lidl Plus (edaspidi „rakendus“) registreeritud Lidl Plusi kasutajatele.

2. Osalejad

Osaleda võivad kõik füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele kriteeriumidele.

Kasutajaks registreerimine Lidl Plusis rakenduse allalaadimine on võimalik App Store‘i või Google Play Store‘i või Huawei AppGallery kaudu.

Miinimumvanus 18.

Tingimuste aktsepteerimine punkti 3 põhjal (tingimustega nõustumine Kraabi Plus mängimisega).

3. Osalemine

Kraabi Plus leiab aset pideva kampaaniana

Osalemiseks peate end kaupluse kassas maksetoimingu ajal Lidl Plusi kasutajana tuvastama, skanneerides oma Lidl Plusi kliendikaardi kassas.

Seejärel saate automaatse teavituse Kraabi Plus raames Kraapekaardi (edaspidi „Kraapekaart“) kättesaamise kohta rakenduse kaudu.

Kraabi Plus Kraapekaarti on võimalik saada üks kord päevas pärast ostu sooritamist. Järgmine kraapekaart antakse välja järgmisel päeval uuesti pärast ostmist.

Kraapekaardi saamiseks ei ole minimaalset ostusummat.

Kraabi Plus kampaanias ei saa osaleda kui teie ostukorv koosneb ainult alkoholist või tubakatoodetest.

Pärast Kraapekaardi avamist ilmub digitaalne kraapimispaneel koos teatega, et välja tühjaks kraapimine tähendab osaleja nõustumist tingimustega, mille lugemiseks on allpool link.

Kraabi Plus Kraapekaardi kraapimisel saate te kupongi, mis salvestatakse rakenduse jaotises „Kupongid“. Kupongi kasutamiseks peate selle enne ostu sooritamist aktiveerima ja skaneerima oma digitaalse Lidl Plus’i kaardi kassas.

4. Kupongid

Iga Kraabi Plus kampaanias osaleja saab konkreetsete toodete kupongi (kampaaniatooted või tootegrupid võivad pidevalt muutuda ning toodete arv igas Lidl Eesti OÜ kaupluses on piiratud).

Kupongi saab lunastada ainult registreeritud Lidl Plus kasutaja Lidl Eesti OÜ kauplustes.

Kupongi saab lunastada alates järgmisest ostust (mitte kohe pärast kupongi võitmist) ning on lunastatav kogu kupongi kehtivusaja jooksul (mitte kohe pärast kupongi võitmist).

Kupong tuleb aktiveerida ja lunastada enne selle kehtivusaja lõppu.

Kupongi ei saa üle anda kolmandatele isikutele.

Kupongi ei vahetata raha vastu.

Kui kupongi väärtus (maksimaalne auhinnasumma) on suurem kui ostu väärtus, siis vahet ehk jääkväärtust ei hüvitata.

Kuponge ei väljastata füüsiliselt ega prindita välja.

5. Vastutus

Kõik Kraabi Plus kampaanias osalejad mõistavad ja aktsepteerivad, et Lidl ei vastuta ega saa vastutada mis tahes vigade, kadude ega ebakorrapärasuste eest, mis võivad tekkida teabe saatmisel, kui need on põhjustatud edastamishäirest või mis tahes muust veast või puudusest, mis tuleneb probleemidest telekommunikatsioonis, andmeliiklusest, ülekoormusest või Interneti-ühendusest või muul põhjusel, mis ei ole Lidlile omistatav.


Lidl vastutab sõltumata õiguslikust alusest kahju eest juhul, kui ta tegutseb tahtlikult ja teadlikult või tõsise hooletusega (süüpõhine vastutus). Kerge hooletuse korral vastutab Lidl seaduses sätestatud madalama vastutuse normi järgi (nt hoolsus ja ettevaatlikkus oma asjaajamises) üksnes a) kahju eest, mis tuleneb kehavigastusest või tervisekahjustusest või surmast, ning b) kahju eest, mis tuleneb lepingulise kohustuse olulisest rikkumisest (kohustused, mis on olulised lepingu õigeaegseks ja nõuetekohaseks täitmiseks ja mille täitmisele teie lepingupool korrapäraselt tugineb ja millele tal on õigus tugineda); viimasel juhul piirdub vastutus tavapäraselt tekkiva prognoositava kahju hüvitamisega. Eespool nimetatud vastutuse piirangud kehtivad ka nende isikute või nende kasuks toime pandud kohustuste rikkumiste puhul, kelle süü on Lidlile omistatav seadusesätete põhjal. Neid ei kohaldata juhul, kui puudust on pettuse teel varjatud või kui kauba kvaliteedis on antud garantii, samuti Saksamaa tootevastutuse seaduse (Produkthaftungsgesetz) kohaste nõuete puhul.

6. Välistused

Lidl jätab endale õiguse ilma eelneva teatamiseta arvata tingimusi rikkunud osaleja kampaaniast välja ning takistada neid kampaanias osalemast. Kõik osalejad, kes rakendavad osalemiseks keelatud vahendeid (nt häkkimisvahendid, viirused, trooja viirused jne), arvatakse välja. Mängurühmad, automatiseeritud teenused ja kutsealased teenused ei tohi Kraabi Plus kampaanias osaleda.

7. Ennetähtaegne lõpetamine

Lidl jätab endale õiguse lõpetada Kraabi Plus kampaania ilma eelneva etteteatamiseta ettevõttest mitteolenevatel põhjustel. Lidl võib olla sunnitud selle otsuse langetama:


a. tehnilistel põhjustel (nt süsteemi ründavad viirused, manipulatsioon, riist- või tarkvararikked jne) või


b. õiguslikel põhjustel, kui Kraabi Plus kampaaniat ei ole võimalik hallata kehtestatud tingimuste kohaselt.


Kui lõpetamise põhjus tuleneb osaleja ebaseaduslikust ja süülisest käitumisest, on Lidlil õigus nõuda osalejalt kannatatud kahju hüvitamist.

8. Maksud

Kraabi Plus kampaania auhindadele kohaldatakse kehtivaid makse ja maksuseadusi.

9. Lõppsätted

Lisainfot Kraabi Plus kohta saab e-posti aadressilt klienditugi@lidl.ee


Pretensioonide korral võtke ühendust e-posti teel kirjutades klienditugi@lidl.ee


Euroopa Komisjon pakub veebipõhist vaidluste lahendamise portaali aadressil Vaidluste veebipõhine lahendamine | Euroopa Komisjon (europa.eu). Siiski ei ole me kohustatud osalema ega soovi osaleda vaidluste lahendamise menetluses vahekohtus.