The browser is not supported
To display the website correctly, please use one of the following browsers.CautionPlease update your browser, if you proceed with this browser, your shopping experience might not be successful!
Banner

Klienditeeninduse kogemusuuring

KLIENDITEENINDUSE KOGEMUSUURING

Täname, et olete huvitatud osalemisest uuringus teie kogemuste kohta meie klienditeenindusega.


Suhtume teie isikuandmete kaitsesse suure vastutustundega ja püüame seetõttu tagada teie õiguse säilitada kontrolli oma isikuandmete üle (informatsiooniline enesemääramine). Selles privaatsuspoliitikas on selgitatud, milliseid isikuandmeid ning millal ja mis eesmärgil kogume, töötleme ja kasutame.

1. „Vastutav töötleja“ isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 4 lõike 7 tähenduses

Kui privaatsuspoliitika üksikutes punktides (mis on sellisena tähistatud pealkirjadega) ei ole märgitud teisiti, on töötlemise eest vastutav töötleja ELi isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikli 4 lõike 7 tähenduses

Lidl Eesti OÜ

Isikuandmete kaitse

A. H. Tammsaare tee 47

11316 Tallinn, Eesti

andmekaitse@lidl.ee

2. Küsitlusprogrammi kasutamine

2.1 Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate kasutamine kasutusandmete töötlemiseks

Töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

Meie, Lidl Stiftung ja Co. KG, oleme andmetöötluse vastutav töötleja seoses „küpsiste“ ja muude sarnaste kasutusandmete töötlemise tehnoloogiate kasutamisega kõikides (alam)domeenide.


Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie lõppseadmesse (sülearvuti, tahvelarvuti, nutitelefon jne), kui külastate meie veebilehte. Küpsised ei kahjusta teie lõppseadet, ei sisalda viirusi, trooja hobuseid ega muud pahavara. Küpsis salvestab teatud infot, mis tekib seoses kasutatava konkreetse lõppseadmega. See ei tähenda, et saame teie isiku kohe tuvastada.


Tehniliselt nõutavaid küpsiseid ja muid tehniliselt vajalikke tehnoloogiaid kasutatakse kasutusandmete töötlemiseks meie küsitluse korraldamisel.


Küpsistest ja muudest meie kasutatavatest tehnoloogiatest, sealhulgas töötlemise eesmärkidest, säilitamisajast ja mistahes kaasatud kolmandast isikust teenusepakkujatest ülevaate saamiseks tutvuge meie allpool esitatud küpsisteloendiga.


Sõltuvalt eesmärgist hõlmab kasutusandmete töötlemiseks tehniliselt vajalike küpsiste ja samasuguste vajalike tehnoloogiate kasutamine eelkõige järgmisi isikuandmete tüüpe:

  • kasutajate sisestatud andmed, et jätta meelde sisestatud andmed mitmel alamlehel (nt küpsiste seadete salvestamiseks)
  • turvalisusega seotud sündmused (petturliku sisestuskäitumise tuvastamine).

Tehniliselt vajalike küpsiste kasutamise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f, sest meil on (jagatud) õigustatud huvi koguda oma platvormil andmeid, et täiustada meie poe pakkumisi.

Küpsisteloend

KategooriaNimiTeenuseosutajaTüüpEesmärkSäilitamisaeg
Nõutavforce-streamSalesforceNõutavKasutatakse kleepseansside serveripäringute ümbersuunamiseks.3 tundi
Nõutavforce-proxy-streamSalesforceNõutavTagavad kliendipäringute jõudmise samadele vaheserveri hostidele ja otsivad sisu vahemälust välja suurema tõenäosusega.3 tundi
NõutavinstSalesforceNõutavKasutatakse päringute ümbersuunamiseks täitmisjuhtumile, kui järjehoidjad ja püsikodeeritud URL-id saadavad päringuid teisele täitmisjuhtumile. Seda tüüpi ümbersuunamine võib toimuda pärast organisatsiooni migreerimist, tükeldamist või URL-i mistahesSeanss
Funktsionaalne_gaSalesforceFunktsionaalneVõõrküpsis, mida kasutatakse juhul, kui saidi administraator otsustab jälgida saidi kasutajaid Google Analyticsi jälgimistunnuse abil.2 aastat
NõutavCookieConsentPolicySalesforceNõutavKasutatakse meie kliendiutiliidi määratud lõppkasutaja küpsistega nõusoleku eelistuste rakendamiseks.1 aasta
FunktsionaalnelanguageSalesforceFunktsionaalneTuvastab mitut keelt toetavate kohandatud komponentide ja voogude keele. Ilma selle küpsiseta võivad kohandatud funktsioonide tõlked ilmuda valesti.Seanss
NõutavBrowserID_ secSalesforceNõutavKasutatakse turvalisuse kaitsmiseks.1 aasta
Nõutavsfdc-streamSalesforceNõutavKasutatakse Salesforce infrastruktuuris kleepseansside serveri-päringute õigeks marsruutimiseks.3 tundi
NõutavBrowserIdSalesforceNõutavKasutatakse turvalisuse kaitsmiseks.1 aasta

Vastuvõtjad ja vastuvõtjate kategooriad

Kui kasutame kasutusandmete töötlemiseks küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid, on meil selleks spetsialiseerunud teenuseosutajad, eelkõige need, kes on spetsialiseerunud kliendiuuringutele.


Volitatud töötlejatena töötlevad nad teie andmeid meie nimel. Igaüks neist on hoolikalt valitud ja lepinguga seotud vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 28. Kõik meie küpsisteloendis teenusepakkujatena loetletud ettevõtted tegutsevad volitatud töötlejatena meie nimel.


Säilitamisaeg ja säilitamisaja kindlaksmääramise kriteeriumid

Küpsiste säilitamisaja info on esitatud küpsiste loendis.


3. Klienditeeninduse kogemusuuring

Töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

Kasutame klienditeeninduse uuringut selleks, et koguda andmeid teie subjektiivse kogemuse kohta meie klienditeeninduses, et saaksime teie teeninduskogemust pidevalt täiustada.


Palume teil uuringu käigus isikuandmeid mitte esitada. Uuring on koostatud seoses teie varasema pöördumisega klienditeeninduse poole. Seetõttu saame aruandluse eesmärgil ühendada teie uuringutulemused teie pöördumisega.


Selle õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f, st meie jagatud õigustatud huvi parandada teie kogemust meie klienditeenindusega suhtlemisel.


Vastuvõtjad ja vastuvõtjate kategooriad

Andmete töötlemiseks on meil spetsialiseerunud teenuseosutajad, eelkõige need, kes on spetsialiseerunud kliendiuuringutele. Volitatud töötlejatena töötlevad nad teie andmeid meie nimel. Igaüks neist on hoolikalt valitud ja lepinguga seotud vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 28.


Säilitamisaeg ja säilitamisaja kindlaksmääramise kriteeriumid

Kustutame või anonüümime teie isikuandmed sõltuvalt seotud pöördumisest, mille esitasite klienditeenindusele. Siin on loetelu kustutamisaegadest, alates sulgemiskuupäevast.

  • Kriitilised pöördumised anonüümitakse 150 päeva pärast. Kriitilised pöördumised on seotud oluliste defektsete toodetega, näiteks põletava röstriga, mis võib mõjutada klientide tervist.
  • Ametiasutustega seotud juhtumid anonüümitakse kuni 1095 päeva jooksul.
  • Kõik muud taotlused anonüümitakse 45–90 päeva jooksul. Standardpöördumiste korral on miinimumaeg 45 päeva. Kriitikat sisaldavate juhtumite korral on säilitamisaeg kuni 90 päeva juhuks, kui pärast klienditeeninduse lõplikku vastust on vaja täiendavat uurimist.

4. Andmete edastamine riikidesse väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda

Kui edastame andmeid vastuvõtjale kolmandas riigis (väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda), on see näha vastuvõtjate ja vastuvõtjate kategooriate andmetes vastava andmetöötluse kirjelduses. Mõne kolmanda riigi kohta on Euroopa Komisjon nn kaitse piisavuse otsustega kinnitanud, et andmekaitse tase on seal võrreldav Euroopa Majanduspiirkonnas pakutavaga. Nende riikide loetelu on esitatud aadressil https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:EN:PDF. Kui konkreetses riigis ei ole võrreldavat andmekaitsestandardit, võtame muid meetmeid, et tagada piisav andmekaitse tase muude vahenditega, nagu siduvad kontsernisisesed eeskirjad, Euroopa Komisjoni lepingu tüüptingimused isikuandmete kaitse kohta, sertifikaadid või tunnustatud tegevusjuhendid. Täiendava info saamiseks võtke ühendust meie andmekaitseametnikuga (punkt 8).

5. Andmesubjekti õigused

Vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 15 lõikele 1 ja Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seaduse §-le 24 on teil õigus nõuda tasuta teavet teie kohta salvestatud isikuandmete kohta.


Kui seadusest tulenevad nõuded on täidetud, on teil õigus oma isikuandmete parandamisele (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 16), kustutamisele (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 17) ja töötlemise piiramisele (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 18).


Kui töötlemise aluseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f, on teil õigus esitada vastuväiteid isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 21 alusel. Kui esitate töötlemise suhtes vastuväite, siis teie andmeid pärast seda enam ei töödelda, välja arvatud juhul, kui vastutav töötleja tõendab, et töötlemiseks on mõjuvad õiguspärased põhjused, mis kaaluvad üles vastuväites esitatud andmesubjekti huvid.


Kui olete töödeldud andmed ise esitanud, on teil isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 20 alusel andmete ülekandmise õigus.


Kui andmeid töödeldakse isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt antud nõusoleku alusel, võite selle nõusoleku igal ajal tulevikus tagasi võtta, ilma et see mõjutaks varasema töötlemise seaduslikkust.


Eelnimetatud juhtudel või kui teil on küsimusi või kaebusi, kirjutage palun andmekaitseametnikule või saatke talle e-kiri.


Samuti on teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile. Andmekaitse Inspektsiooni kontaktandmed:

Andmekaitse Inspektsioon

Tatari tn 39, 10134 Tallinn, Eesti

tel 627 4135 (välismaalt helistamisel on suunakood +372)

info@aki.ee

6. Muud küsimused

Kui teil on lisaküsimusi oma isikuandmete kogumise, töötlemise ja kasutamise kohta, võtke palun ühendust meie andmekaitseametnikuga:

Lidl Eesti OÜ

Isikuandmete kaitse

A. H. Tammsaare tee 47

11316 Tallinn, Eesti

andmekaitse@lidl.eeViimati uuendatud: 11.08.2022